Haber Detayı
23 Kasım 2013 - Cumartesi 11:07 Bu haber 2824 kez okundu
 
Sigorta Eksperleri Meslek Kuralları
Sigorta Eksperleri Meslek Kuralları
- Haberi
Sigorta Eksperleri Meslek Kuralları

GİRİŞ
Bu Meslek Kuralları, sigorta eksperliği faaliyetlerinin adil ve dürüst olması, iş ahlakının 
sağlanması, meslek mensuplarının mesleğin gerektirdiği özen, disiplin ve dayanışma 
içinde çalışmasını sağlamak amacıyla, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak, ülkemizde faaliyet gösteren bütün 
Sigorta Eksperlerine yönelik olarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar: 
(1) Bu Meslek Kurallarında geçen;
a) Kanun: 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununu, 
b) Yönetmelik: Sigorta Eksperleri Yönetmeliğini, 
c) İcra Komitesi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Eksperleri 
İcra Komitesini, 
ç) Meslek Kuralları: Sigorta Eksperleri Meslek Kurallarını, 
d) Eksper: Sigorta Eksperiniifade eder. 
1. BÖLÜM 
SİGORTA EKSPERLİĞİ MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ
Sigorta Eksperliği mesleğinin dayandığı temel ilkeler şu şekildedir: 
(A) Tarafsızlık İlkesi: 
 (1) Eksper, mesleğin tanımlayıcı/belirleyici özelliklerinden birisi olduğu üzere, sigortalı
ile sigortacının haklarını, tayin edenin kim olduğuna bakmaksızın korumak ve kamu 
yararına uygun hareket etmek zorundadır. Bu itibarla, Eksper; 
a) Mesleğinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı gereğine inanmış olarak bu konuda 
üzerine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Eksper hiçbir zaman taraflı
ve ön yargılışekilde davranarak işini icra etmez. 
b) Mesleki çalışmasında tarafsızlığını korur; tarafsızlığını zedeleyecek tavır, tutum 
ve davranış içinde olmaz. 
c) Tarafsızlığınışüpheye düşürecek durumlarda iş kabul etmez. 
ç) Taraflar arasındaki anlaşmazlığın ve doğabilecek gerginliğin dışında kalır. 
(B) Güven İlkesi 
(1) Eksper, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak 
biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.
(2) Eksper, yapacakları bilgilendirmelerde basit ve kolay anlaşılabilir olmayı gözetir, 
faaliyetlerinde şeffaflığı en üst düzeyde tutar.
(3) Eksper, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır, özel 
yaşantısında da buna özen gösterir.
(C) Mesleki Ehliyet İlkesi 
(1) Eksper, mesleki ehliyet ve yetkili kılındığı branş ya da branşlar dışında ekspertiz 
yapmaz.
(2) Eksper, bilgi birikimi ve tecrübesinin yeterli olmadığını bildiği bir işi kabul etmez.
(3) Eksper, aldığı işin uygun bir biçimde yerine getirilmesini temin edecek zamanı
ayırır. İhtiyaç duyduğu takdirde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konusunda 
kendisini kanıtlamış bir uzmandan danışmanlık yardımı alır.
(D) Sır Saklama İlkesi 
(1) Eksper mesleki sırların saklı tutulmasından sorumludur. Meslekten ayrılmak bu 
yükümlülüğü ortadan kaldırmaz.
(2) Eksper, yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler ile, 
mevzuat dahilinde gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve tarafların (sigortalı ve sigortacı) 
rızasının bulunduğu durumlar dışında her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutar, üçüncü 
kişilerden özenle saklar.
(3) Eksper, çalıştırdığı kimselerin ve stajyerlerinin meslek sırrına aykırı davranmalarını
engelleyecek tedbirler geliştirir ve uygular. 
2. BÖLÜM 
SİGORTA EKSPERLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASI 
Sigorta Eksperlerinin, mesleğin icrası esnasında riayet etmeleri gereken temel kurallar 
şu şekildedir: 
(A) Meslektaşlar Arasıİlişkiler 
(1) Müşterek ekspertiz yapanlar başta olmak üzere, hiçbir eksper herhangi bir 
meslektaşı hakkında küçük düşürücü ve onur kırıcı kişisel görüş ve düşünceler 
belirtemez. 
(2) Ekspertiz ücretine ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen rehber tarifeye uyar. 
(B) Sigortalılar ile İlişkiler 
(1) Eksper, sigortalılarla olan ilişkilerinde saygılı ve özenli iletişim kurar.
(2) Eksper, talep edilmesi halinde, ekspertize ilişkin bilgileri sigortalıyla paylaşır.
(C) Sigorta Şirketleri ile İlişkiler 
(1) Eksper, sigorta şirketleri ile ilişkilerinde meslek onuru ve haysiyetine uygun tutum 
ve davranış sergiler. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır.
(D) Büro ve Çalışma Düzeni 
(1) Eksper, reklam niteliğinde duyuru yapamaz. 
(2) Eksperin başlıklı kâğıtları, kartvizitleri, büro tabelaları, reklam niteliğini 
taşıyabilecek nitelikte olamaz. 
(3) Eksper, mesleki teamüllere uygun olmayan şekilde kendine iş sağlama niteliğinde 
tutum ve davranışlarda bulunamaz. 
(4) Eksper, ofisinin görevin onur ve vakarına uygun biçimde düzenlenmesine özen 
gösterir. Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder. 
(5) Uzunca bir süre bürosundan uzak kalmak zorunda bulunan eksper, ağırlıklı olarak 
görev aldığı tarafa veya taraflara, durumunu önceden bildirir. 
(6) Eksper, haklı mazeretler dışında, verilen görevleri kabul eder. 
(7) Yanına stajyer alan eksper, stajyerin iyi yetişmesi için gerekli azami özeni dikkati 
gösterir ve bu yönde olanaklar hazırlar.
(E) Ekspertiz ve Raporlama 
(1) Eksper, yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra İcra Komitesi 
tarafından alınan kararlara uymakla mükelleftir.
(2) Eksper, mesleği ifa ederken poliçe genel ve özel şartlarını (kapsamı, teminat dışı
haller, aksine sözleşme yoksa teminat dışı haller vb.) rehber edinip ekspertiz raporunu 
bu çerçevede sonuçlandırır.
(3) Eksper, aldığı hasar dosyasını sonuna kadar takip eder ve yasal süresi dahilinde 
ekspertiz raporunu tanzim ederek üzerine düşen görevi tamamlar. Ancak kişisel veya 
meslek onurunun zorunlu kıldığı hallerde dosyayı iade edebilir. Bu hallerde eksper 
durumu kendisini atayan tarafa yazılı olarak bildirir.
(4) Eksper mesleğe yakışan kılık - kıyafetle işini ifa eder. 
(F) Duyuruların Takibi 
(1) Eksperler, www.sigorta.org.tr adresli internet sitesinde ilan edilen duyuruları takip 
etmekle yükümlüdür. 
(G) Diğer Hususlar 
(1) Kasko sigortası hasarlarında, Sigorta Eksperlerince ikame araç temini için 
belirlenen onarım süreleri konusunda yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesini 
teminen; 
 a. Araçların servislerde / tamirhanelerde onarım için sıra beklemeleri veya 
servisler / tamirhaneler tarafından sağlanacak olan yedek parçaların temininde 
yaşanan güçlükler nedeniyle uzayan onarım süresi sigortacıya rücu edilemez. Bu 
itibarla, belirtilen süreler Sigorta Eksperi tarafından tespit olunan onarım sürelerine 
ilave edilemez. 
 b. Yedek parçaların sigorta şirketlerine hizmet sağlayıcılar tarafından temin 
edildiği haller ile söz konusu hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan plastik ve / veya 
alüminyum parça onarımlarının gerçekleştiği hallerde, bu süreler Sigorta Eksperi 
tarafından tespit olunan onarım sürelerine ilave edilir. 
 c. Sigorta Eksperi tarafından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlar göz 
önüne alınarak tespit olunan onarım süresi taraflara bildirilerek ekspertiz raporunda 
yer verilir ve onarım süresinde herhangi bir nedenle bölümlendirmeye gidilmez. 
(2) Sigorta Eksperleri yanında çalıştırdıkları kişiler ile Sigorta Eksperliği faaliyeti 
kapsamında, gizli kalması gereken bilgilerin korunmasına yönelik, gizlilik 
sözleşmesi yapmak zorundadır. 
Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı