Bugün - 13 Aralık 2019 Cuma
İstanbul 14°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Yeni Üye
Gündem Eksper Sigorta Otomobil Mevzuat Sigorta Bilgi Ekonomi 
Haber Detayları

Mahkeme bilirkişilik başvuruları

Mahkeme bilirkişilik başvuruları başladı

Eksper Haberi - 10 Ekim 2018 Çarşamba - 17:39
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...
BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU
 
   6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Daire Başkanlığımızca 09/03/2018 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru ekinde belirlenen temel ve alt uzmanlık alanlarında (EK-1) aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre bilirkişilik bölge kurulları tarafından bilirkişilik başvuruları alınacaktır.
 
    BAŞVURU ŞARTLARI:
 
   1- Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
 
   a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 
   b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 
   c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
 
   ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
 
   d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
 
   e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
 
   f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
 
   g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
 
   h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan nitelikleri taşımak.
 
   2- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece 05.02. kodlu Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından da, bilirkişilik temel eğitimi ile fiilen beş yıl çalışma şartları aranır.
 
   3- Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece 05.02. kodlu Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi almak kaydıyla fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından da, fiilen beş yıl çalışma şartı aranır.
 
   4- Yaptığı başvurusu, meslekî olarak (fiili çalışma süresi, uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler vb.) yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.
 
   5- Meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.
 
   BAŞVURU USULÜ:
 
   1- Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılır.
 
   2- Yazılı olarak, posta yoluyla veya vekaleten yeni başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.
 
   3- Birden fazla bölge kurulu listesine kaydedilmek üzere başvuruda bulunulamaz.
 
   4- Bölge bilirkişi listelerine hali hazırda kayıtlı bilirkişilerin Daire Başkanlığımızca 09/03/2018 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru ekinde belirlenen temel ve alt uzmanlık alanları (EK-1) ile temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklere (EK-2) göre listelerde kayıtlı oldukları uzmanlık alanlarına ilişkin olarak yapacakları güncelleme taleplerini aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında yazılı olarak kayıtlı oldukları bilirkişilik bölge kurullarına yapmaları gerekmektedir.
 
   BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER:
 
   1- Bilirkişilik başvurusu yapacak gerçek kişiler UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden oluşturulacak başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklemek zorundadır:
 
   a) Yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.
 
   b) Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında, en fazla 5 Mb boyutunda).
 
   c) Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.
 
   ç) Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen temel ve alt uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.
 
   d) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
 
   e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
 
   f) Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair yazılı beyan veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı görev belgesi.
 
   g) Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
 
   ğ) Banka hesap (IBAN) numarası.
 
   2- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, bölge kurulları, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer ve başvuru sahibine bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için on beş gün kesin süre verilir, bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.
 
   3- UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda, evrakların eklenmesi işlemi bir kez yapılabileceğinden başvuru işlemi sırasında Sistem tarafından yapılan yönlendirmelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Evrakların eklenmesi sırasında hata yapılması veya eklenen belgelerde eksiklik bulunması halinde ilgili bilirkişilik bölge kurulu tarafından bu bölümün 2 nci maddesine göre yapılacak eksiklik ilanını takiben başvuruda bulunanlar tarafından bu eksiklikler Sistem üzerinden tamamlanabilecektir.
 
   BAŞVURU TAKVİMİ:
 
   Başvuru tarihleri : 05 Kasım - 30 Kasım 2018
 
   Başvuruların değerlendirilmesi : 03 Aralık 2018 - 18 Ocak 2019
 
   Eksik belgesi olanların ilanı : 18 Aralık 2018
 
   Başvuruları kabul edilenlerin ilanı : 22 Ocak 2019
 
   Yemin tarihleri : 24 - 29 Ocak 2019
 
   Listelerin ilanı : 31 Ocak 2019
 
   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ HAKKI:
 
   1- Başvurular, bölge kurullarınca tutulacak kayda başvuran kişilerin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya yabancı ise pasaport ya da yabancı kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği, temel ve alt uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bilgilerinin girilmesi suretiyle işlenir.
 
   2- Bilirkişiliğe kabul edilenlere bölge kurulu tarafından üç yıl süreyle geçerli olmak üzere bilirkişilik yetki belgesi verilir.
 
   3- Başvurunun reddine ilişkin karar bölge kurulları, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
 
   4- Bilirkişiliğe başvuruya ilişkin verilen kararlara karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilebilir. Bölge kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlara karşı yetkili idare mahkemesine dava açılabilir.
 
   YEMİN:
 
   Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bilirkişilik bölge kurullarınca belirlenecek tarih, saat ve yerde bilirkişiliğe kabul edilenlerin yeminleri yaptırılacaktır.
 
   BİLİRKİŞİLİK SİCİLİNİN OLUŞTURULMASI:
 
   Bölge kurulları tarafından sicile ve listeye kaydedilmesine karar verilenlere Sistem üzerinden sicil numarası verilerek Daire Başkanlığımız tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğinin 45 inci maddesine uygun olarak bilirkişilik sicili oluşturulur.
 
   LİSTELERİN İLANI:
 
   Bölge kurulları tarafından oluşturulan bilirkişi listeleri, bilirkişinin sicil nosu, adı soyadı, temel ve alt uzmanlık alanı, mesleği, varsa akademik unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu ve yerleşim yeri belirtilmek sureti ile 31 Ocak 2019 tarihinde Daire Başkanlığımız ve bilirkişilik bölge kurulları internet sayfalarında ilan edilir.
 
   DİĞER HUSUSLAR:
 
   1- Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikleri ile faaliyet gösterecekleri temel ve alt uzmanlık alanları ve yetki çevrelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişiliğe kabulüne ilişkin usul ve esaslar ayrıca ilan edilecektir.
 
   2- 2018 yılı bölge bilirkişi listelerine kabul edilenlere bölge kurulları tarafından verilen yetki belgeleri 3 yıl süreyle geçerli olup, hali hazırda resmi bilirkişi listelerinde kayıtlı bulunan bilirkişilerin tekrar bilirkişilik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
 
   3- UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvuru sırasında Sistem tarafından girilen bilgilere göre otomatik olarak oluşturulacak Başvuru Formunun elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile imzalanması gerekmekte olup bilirkişilik başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurudan önce gerekli imzalardan birine sahip olmaları gerekmektedir.
 
   Bilirkişilik Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
 
Anahtar Kelimeler:Mahkeme, bilirkişilik, başvuruları, başladı,
Kaynak / EditörÖZEL HABER - İbrahim Dönmez
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Eksper Haberleri
TOBB SEİK, FIEA' nın Yönetim Kuruluna seçildi
Sigorta Tahkim bilirkişi başvuru soruları
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Başladı

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Başladı
SEGEM Sınav sonuçları hakkında
Eksper Yenileme Eğitimi
SDDK kurulumu ile ilgili Sayın T.Alp Aslan'ın yazısı
SEDEV Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Diğer Başlıklar

Asgari ücrette Avrupada 22'nci sıradayız
Sahte kaza raporu operasyonu: 40 kişiye gözaltı
Güneş Sigorta, Sigorta Eksperleriyle Buluştu
Kaskoda doğru bilinen 5 yanlış
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu
Vergi borcu çıkanlar için 'pişmanlık indirimi' fırsatı
Atilla Benli TSB Başkanlığına Aday
İninal kart davet kodu : ao860870
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik ile ilgili Duyuru
Rektör hasta gibi gitti, hizmet verilmeyen polikliniği kapattırdı
Ulusal Gazeteler

Yazarlar
Sizden Gelenler
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun Muhatapları
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun...
Rıdvan Ali Gürkan
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN   5684 sayıl...
T.Alp Aslan
SİT ALANI
SİT ’in ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Fr...
Yalçın Kaya
Sayın Hisarcıklıoğlu ile toplantı
İyi haftalar değerli meslektaşlarım, geçtiğ...
Yüksel Avcı
TSB ile görüşmeler ve neticeleri
Mesleğimizin temsilcilerinin tsb ile yaptığı g&oum...
Recep Yücel
Seçimde mesaj alındı
Öncelikle hepimiz için hayırlı olsun s...
Hava Durumu ( İstanbul )
Bugün
9°°C - 14°°C
Cumartesi
10°°C - 15°°C
Pazar
9°°C - 13°°C
Pazartesi
6°°C - 14°°C
Namaz Vakitleri ( İstanbul )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:4108:1313:0315:2217:4319:09

13 Aralık 2019 Cuma
Tarihte Bugün
1754 - Sultan Birinci Mahmud!un Vefatı ve Üçüncü Osman'ın Tahta Çıkışı
1995 - Türkiyenin Gümrük Birliğine Katılması
Kim Kimdir
Günün Sözü
Adem suretinde olan herkes adem değildir?
(Hacı Bektaşı Veli)
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
( Online) 0,16ms