Bugün - 13 Aralık 2019 Cuma
İstanbul 14°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Yeni Üye
Gündem Eksper Sigorta Otomobil Mevzuat Sigorta Bilgi Ekonomi 
Haber Detayları

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Başladı

2019 BİLİRKİŞİLİK DUYURUSU VE BAŞVURU KILAVUZU

Eksper Haberi - 30 Mayıs 2019 Perşembe - 10:09
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...
Resmi Gazete’nin 18.04.2019 tarihli ve 30749 sayılı nüshasında yayımlanan Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği uyarınca, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümünde gerektiğinde görüş almak üzere, bilirkişi listesi oluşturulacaktır. Listeye kaydolmak için başvuru tarihleri, başvuru yeri, adaylarda aranan nitelikler, adaylardan istenen belgeler ve diğer hususlar aşağıda açıklanmıştır.
 
1-LİSTEYE KAYDOLMAK İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ:
 
Komisyon nezdinde tutulan Bilirkişilik Listesine kaydolmak isteyen adaylar, 29.05.2019 – 01.07.2019 tarihleri arasında Sigorta Tahkim Komisyonu’na şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. 01.07.2019 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurularda 01.07.2019 tarihinden sonra Komisyona ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.
 
2- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :
 
Adaylar, başvurularını Sigorta Tahkim Komisyonu’na elden veya posta yoluyla yapacaklardır. Belgelerin aslı talep edildiğinden, e-posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 
Sigorta Tahkim Komisyonu’nun adres ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:
 
Sigorta Tahkim Komisyonu:
 
Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Rainbow Plaza No: 4 Kat:3
 
34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
 
TEL: 0216 651 65 65
 
FAKS: 0216 651 42 22
 
3-BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI:
 
Adayların, aşağıda belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir.
 
1. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 
2. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 
3. Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya adli bilirkişilik dahil bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
 
4. Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
 
5. Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve 16 ncı maddede belirtilen uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
 
6. Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
 
7. Bilirkişilik yapacağı alanda en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
 
8. Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, başvuru tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz.
 
9. Komisyon bünyesinde fiilen hakemlik yapanlar, Komisyon bilirkişi listesinde yer alamaz.
 
10. Bilirkişinin kaydolacağı listenin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip olmak.
 
4-UZMANLIK ALANLARI
 
Bilirkişi atanacak kişilerin;
 
1. Sakatlık/destekten yoksun kalma ve diğer bedeni zararlara bağlı tazminatlarının hesaplanmasında görevlendirilmesi için aktüer veya yardımcı aktüer ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyesi,
 
2. Değer kaybı dahil motorlu araç sigortalarından talep edilen tazminatların hesaplanmasında görevlendirilmesi için kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta eksperi,
 
3. Yangın, doğal afetler, mühendislik ve diğer sigorta dallarında görevlendirilmesi için ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperi, meslek odasına kayıtlı mühendis, veteriner hekim veya uzman, üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyesi,
 
4. Sağlık/hastalık ve hayat sigortasına ilişkin tazminatların hesaplanmasında görevlendirilmesi için Devlet veya üniversite hastanesinde görev yapan veya emekli doktor, aktüer ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyesi,
 
5. Adli trafik alanında görevlendirilmesi için adli trafik alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az beş yıl süreyle çalışmış olması ve bu süre içerisinde sertifikalandırılması veya uzman olarak yetkilendirilmesi ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış olması ve alanında sertifika sahibi olması,
 
6. Tarım sigortaları alanında görevlendirilmesi için TARSİM eksperi ya da ilgili alanda öğretim üyesi, olması gerekir.
 
7. Bilirkişi atanmasını gerektiren diğer hallerde, bilirkişi olarak atanacak kişinin, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi olması ya da adli bilirkişi listesine veya meslek odasına kayıtlı olması gerekir.
 
4-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
 
Adayların, aşağıda sayılan belgelerle birlikte Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmaları gerekmektedir. Sunulan belgelerin güncel (son üç ayda alınmış) olması gerekmekte olup daha önce yapılan başvurularda kullanılan belgeler dikkate alınmayacaktır.
 
1. Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişi Başvuru Formu.
 
2. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı örneği.
 
3. Adli sicil kaydı belgesi.
 
4. Terör suçlarıyla ilgili hakkında soruşturma bulunmadığına dair savcılıktan alınacak belge.
 
5. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı yazı.
 
6. Bilirkişilik yapacağı alanda en az beş yıllık meslekî deneyime sahip (en az beş yıl fiilen çalışmış) olduğunu gösteren belge.
 
7. Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanına ilişkin diploma ile ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum veya kuruluşça ya da noter onaylı örneği.
 
8. Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair (mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için) son üç ay içinde alınmış belge.
 
9. Son altı ay içerisinde çekilmiş olan 4 adet vesikalık fotoğraf.
 
10. Banka IBAN bilgileri
 
11. Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belge.
 
12. Adli bilirkişi listesine kayıtlı olanların, bağlı bulundukları Adalet Komisyonu Başkanlığından alacakları uzmanlık alanını gösterir yazı.
 
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ
 
Adayların başvurusu Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından alınacak ve gerekli belgelerin tamam olup olmadığı incelenecektir, nihai değerlendirme Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacak ve karara bağlanacaktır.
 
Komisyon Başkanlığı kararlarına karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde Komisyon Başkanlığına itiraz edilebilir. İtiraz üzerine Komisyon Başkanlığı tarafından verilen karar yeniden değerlendirilerek itirazın kabulüne ya da reddine karar verilecektir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
 
6-LİSTEYE VE SİCİLE KAYIT
 
Komisyon Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda talepleri uygun görülenler, Bakanlıkça belirlenen mesleki sorumluluk sigortası poliçesini sunmaları halinde listeye ve sicile kaydedilecektir.
 
Bilirkişi raporlarının hakeme ve uyuşmazlığın taraflarına bildirimi elektronik yolla yapılacağından, bilirkişinin faaliyete başlamadan önce elektronik imza alması gerekmektedir.
 
 
Anahtar Kelimeler:2019, BİLİRKİŞİLİK, DUYURUSU, BAŞVURU, KILAVUZU,
Kaynak / EditörÖZEL HABER - İbrahim Dönmez
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Eksper Haberleri
TOBB SEİK, FIEA' nın Yönetim Kuruluna seçildi
Sigorta Tahkim bilirkişi başvuru soruları
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Başladı

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Başladı
SEGEM Sınav sonuçları hakkında
Eksper Yenileme Eğitimi
SDDK kurulumu ile ilgili Sayın T.Alp Aslan'ın yazısı
SEDEV Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Diğer Başlıklar

Asgari ücrette Avrupada 22'nci sıradayız
Sahte kaza raporu operasyonu: 40 kişiye gözaltı
Güneş Sigorta, Sigorta Eksperleriyle Buluştu
Kaskoda doğru bilinen 5 yanlış
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu
Vergi borcu çıkanlar için 'pişmanlık indirimi' fırsatı
Atilla Benli TSB Başkanlığına Aday
İninal kart davet kodu : ao860870
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik ile ilgili Duyuru
Rektör hasta gibi gitti, hizmet verilmeyen polikliniği kapattırdı
Ulusal Gazeteler

Yazarlar
Sizden Gelenler
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun Muhatapları
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun...
Rıdvan Ali Gürkan
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN   5684 sayıl...
T.Alp Aslan
SİT ALANI
SİT ’in ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Fr...
Yalçın Kaya
Sayın Hisarcıklıoğlu ile toplantı
İyi haftalar değerli meslektaşlarım, geçtiğ...
Yüksel Avcı
TSB ile görüşmeler ve neticeleri
Mesleğimizin temsilcilerinin tsb ile yaptığı g&oum...
Recep Yücel
Seçimde mesaj alındı
Öncelikle hepimiz için hayırlı olsun s...
Hava Durumu ( İstanbul )
Bugün
9°°C - 14°°C
Cumartesi
10°°C - 15°°C
Pazar
9°°C - 13°°C
Pazartesi
6°°C - 14°°C
Namaz Vakitleri ( İstanbul )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:4108:1313:0315:2217:4319:09

13 Aralık 2019 Cuma
Tarihte Bugün
1754 - Sultan Birinci Mahmud!un Vefatı ve Üçüncü Osman'ın Tahta Çıkışı
1995 - Türkiyenin Gümrük Birliğine Katılması
Kim Kimdir
Günün Sözü
Evlat kokusu, cennet kokusudur.
(Hz. Muhammed)
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
( Online) 0,16ms