Haber Detayı
06 Mart 2021 - Cumartesi 13:02 Bu haber 11700 kez okundu
 
Bilirkişi alım ilanı
Sigorta Tahkim Komisyonu bilirkişi duyurusu yayınladı
EKSPER Haberi
Bilirkişi alım ilanı

2021 BİLİRKİŞİLİK
DUYURUSU VE BAŞVURU KILAVUZU


        Resmi Gazete’nin 18.04.2019 tarihli ve 30749 sayılı nüshasında yayımlanan Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği uyarınca, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümünde gerektiğinde görüş almak üzere, bilirkişi listesi oluşturulacaktır. Listeye kaydolmak için başvuru tarihleri, başvuru yeri, adaylarda aranan nitelikler, adaylardan istenen belgeler ve diğer hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1-LİSTEYE KAYDOLMAK İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ:


Komisyon nezdinde tutulan Bilirkişilik Listesine kaydolmak isteyen adaylar, 26.02.2021– 20.03.2021 tarihleri arasında Sigorta Tahkim Komisyonu’na şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. 20.03.2021 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurularda 20.03.2021 tarihinden sonra Komisyona ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :

Adaylar, başvurularını Sigorta Tahkim Komisyonu’na elden veya posta yoluyla yapacaklardır. Belgelerin aslı veya noter tasdikli örneği talep edildiğinden, noter tasdiksiz fotokopiler veya taranarak e-posta yoluyla gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir. (Tasdikli belge istenen durumlarda noterler tarafından yapılan tasdikler yanında belgeyi veren kurum tarafından yapılan tasdikin veya belgenin e- devlet üzerinden doğrulama kodlu olarak alınıp sunulmasının da yeterli kabul edilecektir.)

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun adres ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:

Sigorta Tahkim Komisyonu:
Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Rainbow Plaza No: 4 Kat:3
34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
TEL: 0216 651 65 65
FAKS: 0216 651 42 22


3-BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI:


        Adayların, aşağıda belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir.
1. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

2. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

3. Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya adli bilirkişilik dahil bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

4.  Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

5. Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve 16 ncı maddede belirtilen uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

6. Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak. (Başvurunun yapıldığı tarihte temel eğitimin tamamlanmış olması gerekmektedir)

7. Bilirkişilik yapacağı alanda en az beş yıl fiilen çalışmış olmak. (Sigorta eksperleri için fiilen eksperlik yapmak)

8. Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, başvuru tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz.

9. Komisyon bünyesinde fiilen hakemlik yapanlar, Komisyon bilirkişi listesinde yer alamaz.

10. Bilirkişinin kaydolacağı listenin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip olmak.

4- BİLİRKİŞİ ALIMI YAPILACAK UZMANLIK ALANLARI

İhtiyaç duyulan uzmanlık alanları ve bilirkişi olarak atanacak kişilerin nitelikleri ;

1. Sakatlık/destekten yoksun kalma ve diğer bedeni zararlara bağlı tazminatların hesaplanmasını yapmak üzere  aktüer, yardımcı aktüer ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan (aktüerya, matematik veya istatistik dersi veren doktor öğretim üyesi veya üzeri akademik unvana sahip) öğretim üyesi,

(Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinin 16’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi: Sakatlık/destekten yoksun kalma ve diğer bedeni zararlara bağlı tazminatlarının hesaplanmasında görevlendirilmesi için aktüer veya yardımcı aktüer ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyesi)

2. Bedeni zararların hesaplanmasına esas teşkil edecek raporların düzenlenmesi için Devlet veya üniversite hastanesinde görev yapan veya emekli doktor ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyesi,

(Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinin 16’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi: Sağlık/hastalık ve hayat sigortasına ilişkin tazminatların hesaplanmasında görevlendirilmesi için Devlet veya üniversite hastanesinde görev yapan veya emekli doktor, aktüer ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyesi,)

3. Tarım (Bitki) sigortaları alanında görevlendirilmek üzere TARSİM eksperi ya da ilgili alanda öğretim üyesi,  

(Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinin 16’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi: Tarım sigortaları alanında görevlendirilmesi için TARSİM eksperi ya da ilgili alanda öğretim üyesi,
olması gerekir.)4. Bilirkişi atanmasını gerektiren diğer uzmanlık alanından adli bilirkişi listesine ve meslek odasına kayıtlı yeminli mali müşavir.  

(Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinin 16’ıncı maddesinin üçüncü fıkrası: Bilirkişi atanmasını gerektiren diğer hallerde, bilirkişi olarak atanacak kişinin, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi olması ya da adli bilirkişi listesine veya meslek odasına kayıtlı olması gerekir)5-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:


    Adayların, aşağıda sayılan belgelerle birlikte Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmaları gerekmektedir. Sunulan belgelerin güncel (son üç ayda alınmış) olması gerekmekte olup daha önce yapılan başvurularda kullanılan belgeler dikkate alınmayacaktır.

1.    Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişi Başvuru Formu.
2.    Vukuatlı Nüfus Cüzdanı örneği.
3.    Adli sicil kaydı belgesi.
4.    İkametgah belgesi.
5.    Terör suçlarıyla ilgili hakkında soruşturma bulunmadığına dair savcılıktan (ikametgahının bulunduğu yerin Cumhuriyet Başsavcılığından) alınacak belge.
6.    Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı yazı.
7.    Bilirkişilik yapacağı alanda en az beş yıllık meslekî deneyime sahip (en az beş yıl fiilen çalışmış) olduğunu gösteren belge. (Adayın mesleki deneyimini gösteren yazılı belgeler yanında aktüer ve yardımcı aktüerler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, diğer adaylar için çalıştığı resmi kurum veya bağlı olduğu meslek odası tarafından verilen ve adayın deneyimini net olarak belirten yazılar da yeterli kabul edilebilecektir.)
8.    Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanına ilişkin diploma ile ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum veya kuruluşça ya da noter onaylı örneği.
9.    Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair (mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için) son üç ay içinde alınmış belge. (Kamu kurum veya kuruluşları ile üniversitelerde görev yapan ve mesleğini icra edebilmek için meslek odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayan mühendis, veteriner hekim, uzman gibi meslek mensupları için meslek odasına kayıt zorunluluğu aranmamaktadır)
10.    Son altı ay içerisinde çekilmiş olan 4 adet vesikalık fotoğraf.
11.    Banka IBAN bilgileri
12.    Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belge.
13.    Adli bilirkişi listesine kayıtlı olanların, bağlı bulundukları Adalet Komisyonu Başkanlığından alacakları uzmanlık alanını gösterir yazı.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ
Adayların başvurusu Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından alınacak ve gerekli belgelerin tamam olup olmadığı incelenecektir, nihai değerlendirme Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacak ve karara bağlanacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda yukarıda 3’üncü maddede belirtilen bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartlarını taşımadığı, 4’üncü maddede belirtilen uzmanlık alanlarının gerektirdiği özel şartları haiz olmadığı veya 5’inci maddede belirtilen belgeleri süresi içerisinde tamamlamadığı anlaşılan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

 Komisyon Başkanlığı kararlarına karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde Komisyon Başkanlığına itiraz edilebilir. İtiraz üzerine Komisyon Başkanlığı tarafından verilen karar yeniden değerlendirilerek itirazın kabulüne ya da reddine karar verilecektir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

7-LİSTEYE VE SİCİLE KAYIT


Komisyon Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda talepleri uygun görülenler, Bakanlıkça belirlenen mesleki sorumluluk sigortası poliçesini sunmaları halinde listeye ve sicile kaydedilecektir.

Bilirkişi raporlarının hakeme ve uyuşmazlığın taraflarına bildirimi elektronik yolla yapılacağından, bilirkişinin faaliyete başlamadan önce elektronik imza alması gerekmektedir.
 

Başvuru yapabilmek için gerekli bilgi ve belgeler.

Başvuru kılavuzunun pdf halini indirmek için lütfen tıklayınız.

Başvuru öncesi online bilgi formunu doldurmanız gerekmektedir. ilgili forma ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişiliğe Başvuru Formunu indirmek için lütfen tıklayınız.

 

Not : Anlaşılamayan hususlarda bilirkisi@sigortatahkim.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: (ÖH) - Özel Haber Editör: İbrahim Dönmez
Etiketler: Bilirkişi, alım, ilanı,
Yorumlar
Haber Yazılımı