Haber Detayı
13 Ağustos 2020 - Perşembe 10:32 Bu haber 33241 kez okundu
 
Hasar ödemelerinde vekaletle ile ödemede değişiklik
Vekaletle ödemelerini takip eden servisler için önemli bir değişiklik yapıldı. Servislere vekaletle ödeme yapılmayacak.
SİGORTA Haberi
Hasar ödemelerinde vekaletle ile ödemede değişiklik

Resmi Gazetenin 28 Temmuz 2020 Tarihli yayınlanan 57. Maddede vekaletle ödeme artık servislere yapılamayacak,  sadece avukata yapılacağına dair değişiklik;

 

MADDE 57 – 5684 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 6 – (1) Bu Kanun uyarınca sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da Hesaptan talep edilecek tazminat alacağı ancak; a) Alacaklı tarafından bizzat, b) Alacaklının kanuni temsilcisi veya kanuni temsilcinin bizzat vekâlet verdiği avukat vasıtasıyla, c) Alacaklının bizzat vekâlet verdiği eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya avukatı vasıtasıyla, takip edilebilir. Takip yetkisi, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlar ya da Hesap nezdinde yapılacak işlemleri kapsar. (2) Tazminat alacağı, sadece hak sahibine veya avukatına ödenir ve birinci fıkrada belirtilen kişiler de dâhil olmak üzere hiç kimseye devredilemez. (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenir.”

 

İşte resmi gazetedeki yayımın tüm metni;

 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 240. Sayfadadır.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7251

Kabul Tarihi: 22/7/2020

MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına “taraflardan birinin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden,” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına” ibaresi “dava açılmamış sayılır ve görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemece bu konuda resen” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 – 6100 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, taraflardan birinin talebi” ibaresi “yahut yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, ilgilinin talebi” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3 – 6100 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “etmiş olması.” ibaresi “etmiş olması; uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış bulunması.” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 4 – 6100 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin altıncı, yedinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 – 6100 sayılı Kanunun 42 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. “(2) Ret sebebi sabit olmasa bile, merci bunu muhtemel görürse, ret talebini kabul edebilir. (3) Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamaz.” MADDE 6 – 6100 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Hâkim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilir. Bu takdirde hâkim, tayin ettiği kesin süreye konu olan işlemi hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklar ve süreye uyulmamasının hukuki sonuçlarını açıkça tutanağa geçirerek ihtar eder. Kesin olduğu belirtilmeyen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilir; bu şekilde verilecek ikinci süre kesindir ve yeniden süre verilemez.” T.C. Resmî Gazete Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2020 SALI Sayı : 31199 MADDE 7 – 6100 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin başlığı “Belirsiz alacak davası” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğunda, hâkim tarafından tahkikat sona ermeden verilecek iki haftalık kesin süre içinde davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini tam ve kesin olarak belirleyebilir. Aksi takdirde dava, talep sonucunda belirtilen miktar veya değer üzerinden görülüp karara bağlanır.” MADDE 8 – 6100 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 9 – 6100 sayılı Kanunun 120 nci maddesinin başlığı “Harç ve gider avansının ödenmesi” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Taraflardan her birinin ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen delil avansına ilişkin 324 üncü madde hükümleri saklıdır.” MADDE 10 – 6100 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.” MADDE 11 – 6100 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “davacı davayı kazanırsa” ibaresi “dava davacı lehine sonuçlanırsa” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu takdirde dava davacı aleyhine sonuçlanırsa, dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur.” MADDE 12 – 6100 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin birinci fıkrasına “başvuran davalıya,” ibaresinden sonra gelmek üzere “cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak,” ibaresi eklenmiştir. MADDE 13 – 6100 sayılı Kanunun 139 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Çıkarılacak davetiyede aşağıdaki hususlar ihtar edilir: a) Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar. b) Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları. c) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği. ç) Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği.” MADDE 14 – 6100 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sulhe veya arabuluculuğa” ibaresi “sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe veya arabuluculuğa” şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) 139 uncu madde uyarınca yapılan ihtara rağmen dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verilir.” MADDE 15 – 6100 sayılı Kanunun 141 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 “(1) Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.” MADDE 16 – 6100 sayılı Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrasına “tahkikat” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü yargılama” ibaresi ile ikinci fıkrasına “itiraz edemeyecekleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği” ibaresi eklenmiştir. MADDE 17 – 6100 sayılı Kanunun 149 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde duruşma icrası MADDE 149 – (1) Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine karar verebilir. (2) Mahkeme resen veya taraflardan birinin talebi üzerine; tanığın, bilirkişinin veya uzmanın aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine karar verebilir. (3) Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine resen karar verebilir. (4) Mahkeme, fiilî engel veya güvenlik sebebiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına, yargı çevresi içinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun uygun görüşünü alarak karar verebilir. (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.” MADDE 18 – 6100 sayılı Kanunun 177 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. “(2) Yargıtayın bozma kararından veya bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararından sonra dosya ilk derece mahkemesine gönderildiğinde, ilk derece mahkemesinin tahkikata ilişkin bir işlem yapması hâlinde tahkikat sona erinceye kadar da ıslah yapılabilir. Ancak bozma kararına uymakla ortaya çıkan hukuki durum ortadan kaldırılamaz.” MADDE 19 – 6100 sayılı Kanunun Beşinci Bölümüne, Altıncı Ayırımdan sonra gelmek üzere “Toplu Mahkemelerde Tahkikat” başlıklı Yedinci Ayırım ile aşağıdaki madde eklenmiştir. “Toplu mahkemelerde tahkikat MADDE 183/A – (1) Dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dâhil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından yerine getirilir ve karara bağlanır. (2) Heyet, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, iş veya davanın özelliğine göre tahkikatın, tahkikat hâkimi olarak görevlendirilen bir üye tarafından yapılmasına karar verebilir. (3) Tahkikatın heyetçe yürütüldüğü iş veya davalarda mahkeme başkanı, belirli bazı tahkikat işlemlerini yapmak üzere, üyelerden birini naip hâkim olarak görevlendirebilir. (4) Mahkeme başkanı, mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlar ve bu yolda uygun göreceği önlemleri alır.” MADDE 20 – 6100 sayılı Kanunun 186 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 “(1) Mahkeme, tahkikatın bittiğini tefhim ettikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçer. Bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşma iki haftadan az olmamak üzere ertelenir. Hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmez.” “Şu kadar ki, 150 nci madde hükmü saklıdır.” MADDE 21 – 6100 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İmza” ibaresi “Okuma ve yazma bilmediği için imza” şeklinde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut üçüncü fıkrasına “noterlerce” ibaresinden sonra gelmek üzere “onaylanacak veya” ibaresi eklenmiştir. “(2) Okuma ve yazma bildiği hâlde imza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi, noterler tarafından onaylanmasına veya düzenlenmesine bağlıdır.” MADDE 22 – 6100 sayılı Kanunun 215 inci maddesinin başlığı “Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi senetlerin üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesi” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Bir adi senet bakımından, kendisine ibraz olunduğu noter veya yetkili memur tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış ise ibraz tarihi, resmi bir işleme konu olmuşsa işlem tarihi, imza edenlerden biri ölmüşse ölüm tarihi, imza edenlerden birinin imza etmesine fiilen imkân kalmamışsa bu imkânı ortadan kaldıran olayın meydana geldiği tarih üçüncü kişiler hakkında da hüküm ifade eder. Adi senette bahsedilen diğer senetlerin tarihleri, üçüncü kişiler hakkında ancak son senet tarihinin onaylanmış olduğunun kabul edildiği tarihte hüküm ifade eder.” MADDE 23 – 6100 sayılı Kanunun 222 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili hususta hiç bir kayıt içermemesi” ibaresi “diğer tarafın ticari defterlerini ibraz etmemesi” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Diğer tarafın ikinci fıkrada yazılan şartlara uygun olarak tutulan ticari defterlerinin, ilgili hususta hiçbir kayıt içermemesi hâlinde ticari defterler, sahibi lehine delil olarak kullanılamaz.” MADDE 24 – 6100 sayılı Kanunun 281 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bilirkişi raporuna karşı talebin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkânsız olması ya da özel yahut teknik bir çalışmayı gerektirmesi hâlinde yine bu süre içinde mahkemeye başvuran tarafa, sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.” MADDE 25 – 6100 sayılı Kanunun 290 ıncı maddesinin birinci fıkrasına “yeri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kapsamı” ibaresi ile ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Tutanağa, hâkimin keşif konusu ve mahalliyle ilgili gözlemleri de yazılır.” MADDE 26 – 6100 sayılı Kanunun Beşinci Kısmının İkinci Bölümünün başlığı “Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 27 – 6100 sayılı Kanuna 305 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Hükmün tamamlanması MADDE 305/A – (1) Taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde, yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteyebilir. Bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir.” Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 MADDE 28 – 6100 sayılı Kanunun 306 ncı maddesinin başlığı “Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “Tavzih” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tamamlama” ibaresi ile birinci ve üçüncü fıkralarına “tavzih” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya tamamlama” ibareleri eklenmiştir. MADDE 29 – 6100 sayılı Kanunun 310 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(2) Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir. (3) Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.” MADDE 30 – 6100 sayılı Kanunun 314 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(2) Sulh, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince sulh doğrultusunda ek karar verilir. (3) Sulh, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı sulh hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.” MADDE 31 – 6100 sayılı Kanunun 317 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “davalıya, bir defaya mahsus” ibaresi “davalıya, cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 32 – 6100 sayılı Kanunun 323 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Celse” ibaresi “Başvurma” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 33 – 6100 sayılı Kanunun 331 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme” ibareleri “Görevsizlik veya yetkisizlik” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 34 – 6100 sayılı Kanunun 341 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) İlk derece mahkemelerinin aşağıdaki kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilir: a) Nihai kararlar. b) İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi kararları, karşı tarafın yüzüne karşı verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları, karşı tarafın yokluğunda verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlar.” MADDE 35 – 6100 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinin (3) numaralı alt bendine “tamamlanmasından sonra” ibaresinden sonra gelmek üzere “başvurunun esastan reddine veya” ibaresi eklenmiştir. “6) Mahkemece, uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması ya da talebin önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş olması.” MADDE 36 – 6100 sayılı Kanunun 356 ncı maddesinin başlığında yer alan “yapılmasına” ibaresi “yapılması ve” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddetmek veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurmak dâhil gerekli kararları verir.” MADDE 37 – 6100 sayılı Kanunun 358 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gideri duruşma gününe kadar” ibaresi “gideri, iki haftadan az olmamak üzere verilecek kesin süre içinde” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 “(3) Belirlenen giderin, verilen kesin süre içinde yatırılmış olması kaydıyla, taraflar mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadıkları takdirde tahkikat yokluklarında yapılarak karar verilir. Belirlenen gider, süresi içinde yatırılmadığı takdirde, dosyanın mevcut durumuna göre karar verilir. Şu kadar ki, öngörülen tahkikat yapılmaksızın karar verilmesine olanak bulunmayan hâllerde başvuru reddedilir.” MADDE 38 – 6100 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut üçüncü fıkrasına “bölge adliye mahkemesi tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “resen” ibaresi eklenmiştir. “(3) Bölge adliye mahkemesi, başvurunun esastan reddi kararında, ileri sürülen istinaf sebeplerini özetlemek ve ret sebeplerini açıklamak kaydıyla, kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermekle yetinebilir.” MADDE 39 – 6100 sayılı Kanunun 362 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “temyiz edilebilen alacak davaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kira ilişkisinden doğan diğer davalardan üç aylık kira tutarı temyiz sınırının üzerinde olanlar” ibaresi eklenmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “c) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetkisi hakkında verilen kararlar ile yargı yeri belirlenmesine ilişkin kararlar.” “g) 353 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında verilen kararlar.” MADDE 40 – 6100 sayılı Kanunun 391 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) İhtiyati tedbir talebinin reddi kararı gerekçeli olarak verilir ve bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir. Yüzüne karşı aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen taraf da kanun yoluna başvurabilir. Bu başvurular öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.” MADDE 41 – 6100 sayılı Kanunun 393 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “verildiği tarihten” ibaresi “bu kararın, tedbir isteyen tarafa tefhim veya tebliğinden” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 42 – 6100 sayılı Kanunun 394 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Esas hakkında dava açıldıktan sonra, itiraz hakkında, bu davaya bakan mahkemece karar verilir.” MADDE 43 – 6100 sayılı Kanunun 398 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 398 – (1) İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde şikâyet edilmesi üzerine, altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. Görevli ve yetkili mahkeme, esas hakkındaki dava henüz açılmamışsa, ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme; esas hakkındaki dava açılmışsa, bu davanın görüldüğü mahkemedir. (2) Şikâyet olunana, şikâyet dilekçesi ile birlikte duruşma gün ve saatini bildiren davetiye gönderilir. Davetiyede, savunma ve delillerini duruşma gününe kadar bildirmesi ve duruşmaya gelmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği ihtar edilir. (3) Mahkeme duruşmaya gelen şikâyet olunana, 5271 sayılı Kanunun 147 nci maddesinde belirtilen haklarını hatırlatarak savunmasını alır. (4) Mahkeme, dosyadaki delilleri değerlendirerek gerekli araştırmayı yapar. Yargılama sonunda şikâyet olunanın ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymadığı veya tedbir kararına aykırı davrandığı tespit edilirse, birinci fıkra uyarınca disiplin hapsi ile cezalandırılmasına; aksi takdirde şikâyetin reddine karar verilir. Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 (5) Taraflar, kararın tefhim veya tebliğinden itibaren bir hafta içinde karara itiraz edebilir. İtirazı, o yerde hükmü veren mahkemenin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisinden sonra gelen daire; son numaralı daire için bir numaralı daire; o yerde hükmü veren mahkemenin tek dairesi bulunması hâlinde en yakın yerdeki aynı düzey ve sıfattaki mahkeme inceler. (6) İtiraz merci, bir hafta içinde kararını verir. Merci, itirazı yerinde görürse işin esası hakkında karar verir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. (7) Bu madde uyarınca verilen disiplin hapsi kararları kesinleşmeden infaz edilemez. Kesinleşen kararların infazı Cumhuriyet başsavcılığınca yapılır. (8) Tedbir kararına aykırı davranışın sona ermesi veya tedbir kararının gereğinin yerine getirilmesi ya da şikâyetten vazgeçilmesi hâlinde, dava ve bütün sonuçlarıyla beraber ceza düşer. (9) Disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilemez.” MADDE 44 – 6100 sayılı Kanunun 402 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Tespitin yapılmasından sonra, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece karşı tarafa resen tebliğ olunur.” MADDE 45 – 6100 sayılı Kanunun 436 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Hakem kararı; hakem, hakem kurulu başkanı veya ilgili tahkim kurumu tarafından taraflara bildirilir. Ayrıca kararın aslı dosya ile birlikte mahkemeye gönderilir ve mahkemece saklanır.” MADDE 46 – 6100 sayılı Kanunun 440 ıncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Hakem kararının” ibaresi “Aksi kararlaştırılmadıkça hakem kararının” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 47 – 6100 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “454” ibaresi “444” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 48 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 8/a maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “veya sorgulanmasını talep edebilir” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 49 – 2004 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı, haciz konmasını isteyebilir. Ancak, alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağını sorgulayabilir. Sorgulama sonunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, varsa borçlunun mal, hak veya alacağının mahiyeti ve detayı hakkında bilgi verir ve bu durumda sistem üzerinden de haciz talep edilebilir. Bu takdirde icra dairesi, tespit edilen mal, hak veya alacağı elektronik ortamda haczeder. Sorgulama sonunda edinilen bilgiler hukuka aykırı olarak paylaşılamaz. Sorgulama ve haciz işlemlerinin yürütülebilmesi için kamu kurum veya kuruluşları ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile kendi sistemleri arasında entegrasyonu sağlar. Sorgulamanın tür, kapsam ve sınırı ile diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” MADDE 50 – 2004 sayılı Kanunun 258 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 “İhtiyati haciz talebinin reddi kararı gerekçeli olarak verilir ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Yüzüne karşı aleyhinde ihtiyati haciz kararı verilen taraf da istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruları öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir.” MADDE 51 – 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 31 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle Danıştay tetkik hâkimliğine yapılacak atamalarda, 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz.” MADDE 52 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasına “tarafların vekilleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi,” ibaresi eklenmiştir. MADDE 53 – 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 6 – Kadastro mahkemesinin veya otuz günlük askı ilan süresinden sonra, kadastro öncesi nedene dayalı olarak açılan davalarda genel mahkemelerin verdiği kararlar ile orman kadastrosuna ilişkin davalarda bu mahkemelerce verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulabilir.” MADDE 54 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu iş ve davalarda mahkeme başkanı, belirli bazı tahkikat işlemlerini yapmak üzere üyelerden birini naip hâkim olarak görevlendirebilir.” MADDE 55 – 5235 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “Ancak özel kanunlarla kurulanlar da dâhil olmak üzere, hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenebilir.” MADDE 56 – 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Komisyon Müdürünce karar en geç üç iş günü içinde taraflara bildirilir; ayrıca kararın aslı dosya ile birlikte Komisyonca saklanır.” MADDE 57 – 5684 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 6 – (1) Bu Kanun uyarınca sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da Hesaptan talep edilecek tazminat alacağı ancak; a) Alacaklı tarafından bizzat, b) Alacaklının kanuni temsilcisi veya kanuni temsilcinin bizzat vekâlet verdiği avukat vasıtasıyla, c) Alacaklının bizzat vekâlet verdiği eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya avukatı vasıtasıyla, takip edilebilir. Takip yetkisi, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlar ya da Hesap nezdinde yapılacak işlemleri kapsar. (2) Tazminat alacağı, sadece hak sahibine veya avukatına ödenir ve birinci fıkrada belirtilen kişiler de dâhil olmak üzere hiç kimseye devredilemez. (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenir.” Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 MADDE 58 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 59 – 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Dava şartı olarak arabuluculuk MADDE 73/A – (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Şu kadar ki, aşağıda belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz: a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar (2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin onbirinci fıkrası tüketici aleyhine uygulanmaz. (3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez. (4) Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.” MADDE 60 – 6502 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.” MADDE 61 – 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 156 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, asliye ceza mahkemesince bakılır. Bu dava ve işlere bakacak asliye hukuk ve asliye ceza mahkemeleri ile bu mahkemelerin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.” MADDE 62 – 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 63 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 64 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 27/7/2020 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7252 Kabul Tarihi: 23/7/2020 Dijital Mecralar Komisyonu MADDE 1 – (1) Kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek ve bu maddede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulmuştur. (2) Komisyonun üye sayısı on yedidir. Üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre belirlenir. Komisyon, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. (3) Komisyonun görevleri şunlardır: a) Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, Komisyon Başkanlığının talebi üzerine veya ihtisas komisyonlarınca talep edilmesi halinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev alanı yönünden inceleyerek görüş sunmak. b) İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak. c) İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak. ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak. d) İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak. (4) Komisyonun yetkileri şunlardır: a) Görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi almak. b) Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak. c) Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırmak. (5) Komisyon Ankara dışında da çalışabilir. Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait giderler, Komisyon kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının onayı ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanır. (6) Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak bu maddede hüküm bulunmayan hâllerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 MADDE 2 – 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.” MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “başvuru tarihini” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak” ibaresi eklenmiştir. MADDE 4 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 26 – Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır. Geçici 24 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır. Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının geçici 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, geçici 24 üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez. Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Geçici 23 üncü madde kapsamında işyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da geçici 24 üncü madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyeri bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamaz veya yersiz yararlanmış sayılır. Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz. Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.” MADDE 5 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “haller ve benzeri sebepler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “altı aya” ibaresi “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 6 – 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 11 – Manisa ili Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu 3213 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve 13/5/2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatını ve/veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların bu tazminatları, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde müracaat tarihinden itibaren altı ay içinde Kurum tarafından ödenir. Yapılan ödeme nedeniyle Kurum, rödovans sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirketler ile bu şirketlerden tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan tutar için kıdem tazminatına hak kazanılacak şekilde iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar görev yapmış yönetim kurulu üyelerine rücu eder.” MADDE 7 – 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “iki yılı” ibaresi “üç yılı” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 8 – 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sistemi” ibaresi “sistem ile elektronik kimlik doğrulama sistemini” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “hh) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistemi,” “(15) Elektronik Kimlik Doğrulama Sisteminin uygulanmasında; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre ve kişinin açık rızası alınarak işlem yapılır.” MADDE 9 – 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmesi halinde idari para cezası tahsil edilmez.” MADDE 10 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 11 – (1) Bu Kanunun; a) 4 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında, b) 10 uncu maddesi 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. MADDE 12 – (1) Bu Kanunun; a) 1 inci maddesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, b) Diğer maddelerini Cumhurbaşkanı, yürütür. 27/7/2020 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 CUMHURBAŞKANI KARARLARI Karar Sayısı: 2799 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Karar Sayısı: 2800 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Karar Sayısı: 2801 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 Karar Sayısı: 2802 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Karar Sayısı: 2803 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 Karar Sayısı: 2804 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Karar Sayısı: 2805 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Karar Sayısı: 2806 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 Karar Sayısı: 2807 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 ATAMA KARARLARI Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2020/372 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2020/373 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2020/374 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2020/375 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2020/376 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2020/377 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 —— • —— Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2020/378 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2020/379 27 Temmuz 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. “ç) Serbest ve serbest olmayan tüketicilerden Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin,” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 132/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ön uzlaştırma bildirimi” ve dördüncü fıkrasında yer alan “nihai uzlaştırma bildirimi,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “asgari olarak” ibareleri eklenmiştir. MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 14/4/2009 27200 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 1- 1/10/2009 27363 2- 26/11/2009 27418 (Mükerrer) 3- 17/4/2010 27555 4- 6/11/2010 27751 5- 20/2/2011 27852 6- 3/11/2011 28104 7- 3/3/2012 28222 8- 18/9/2012 28415 9- 30/12/2012 28513 (2. Mükerrer) 10- 5/1/2013 28519 11- 28/3/2015 29309 12- 15/7/2015 29417 13- 29/4/2016 29698 14- 28/5/2016 29725 15- 30/10/2016 29873 16- 14/1/2017 29948 17- 16/5/2017 30068 18- 18/1/2018 30305 19- 17/11/2018 30598 20- 9/8/2019 30857 21- 2/2/2020 31027 22- 21/4/2020 31106 Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(12) Önlisansa konu üretim tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılan tadil başvurusu; a) Önlisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması, b) Önlisansa derç edilmiş tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi, c) Önlisansa derç edilmiş mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi, ç) Yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş enerjisine dayalı olan önlisanslar için yardımcı kaynaklara ilişkin Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması, d) Hidroelektrik kaynaklara dayalı önlisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi, kaydıyla uygun bulunabilir. Uygun bulma Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren Kurul kararında belirlenen süre içerisinde, beşinci fıkrada belirlenen yükümlülüklerin tamamlanması, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzni belgesinin alınması amacıyla ilgili kurumlara başvuru yapıldığına ilişkin belgenin ve Yüzer GES’ler veya hidroelektrik kaynaklara dayalı tesislerin kanal yüzeylerinde veya rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde kurulacak güneş enerjisine dayalı üniteler için DSİ ile kiralama sözleşmesi imzalanması için başvuru yapıldığına ilişkin belgenin Kuruma sunulması kaydıyla önlisans tadili yapılır.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin on yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(17) Üretim lisansına konu tesisin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılan tadil başvurusu; a) Lisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması, b) Lisansa derç edilmiş tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi, c) Üretim lisansına derç edilmiş mevcut bağlantı şekli, bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi, ç) Yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş enerjisine dayalı olan lisanslar için yardımcı kaynaklara ilişkin Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması, d) Hidroelektrik kaynaklara dayalı lisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi, kaydıyla uygun bulunabilir. Uygun bulma Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren Kurul kararında belirlenen süre içerisinde, dördüncü fıkrada belirlenen yükümlülüklerin tamamlanması, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzni belgesinin ve Yüzer GES’ler veya hidroelektrik kaynaklara dayalı tesislerin kanal yüzeylerinde veya rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde kurulacak güneş enerjisine dayalı üniteler için DSİ ile imzalanan kiralama sözleşmesinin Kuruma sunulması kaydıyla lisans tadili yapılır.” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(4) Jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca santral sahası sınırlarına bütünleşik ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı ünite/üniteler, tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilir. 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 (5) Sanayi tesisi bünyesinde kurulmuş olanlar hariç kömür yakıtlı üretim tesislerinde birleşik elektrik üretim tesisi veya destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca santral sahası sınırlarına bütünleşik ya da maden işletme ruhsat sahası içerisinde kalacak ve bir koridorla santral sahasına birleştirilecek ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı ünite/üniteler, tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilir.” MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinin geçici kabulü GEÇİCİ MADDE 30 – (1) 1/1/2021 tarihinden önce birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana kaynağa dayalı ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmadan yardımcı kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmaz.” MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 2/11/2013 28809 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 1- 28/1/2014 28896 2- 26/12/2014 29217 3- 4/2/2015 29257 4- 23/12/2015 29571 5- 22/10/2016 29865 6- 24/2/2017 29989 7- 9/6/2017 30091 8- 15/12/2017 30271 9- 9/7/2018 30473 10- 16/8/2018 30511 11- 30/12/2018 30641 12- 16/2/2019 30688 13- 9/7/2019 30826 14- 23/8/2019 30867 15- 31/12/2019 30995 16- 8/3/2020 31062 17- 14/5/2020 31127 Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bayilik lisansları, akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında verilir.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Atık madeni yağlardan üretilenler hariç olmak üzere baz yağ üretilmesi sadece rafinerici lisansı kapsamında yapılabilir.” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “150.000.000” ibaresi, “75.000.000” olarak değiştirilmiştir. MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin başına “Tesis kurulmak üzere yapılan” ibaresi eklenmiştir. MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda, her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılır.” MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “altmış” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiş, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendine, “uzun süreli” ibaresinden sonra gelmek üzere “pompadan satış” ibaresi eklenmiştir. “e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde koşulun tekrar sağlandığına ilişkin geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç altmış gün, bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde ise otuz gün içerisinde lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır.” MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “sınırlamalar dışında,” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisanslarına alt başlık olarak ihrakiye teslimi faaliyeti işlenmesi koşuluyla,” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “faaliyetin durdurulduğu süre ile sınırlı olmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dağıtıcı tadili yapılmak” ibaresi eklenmiştir. MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan “bir ay” ibareleri ve “iki ay” ibaresi, “on beş gün” olarak değiştirilmiştir. MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 “Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlüdür. Bayilik teşkilatının oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime gerek olmaksızın, otuz gün içerisinde gerekli bayi sayısına ulaşması zorunludur. Bu süre sonunda gerekli sayıda bayisi bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını oluşturamamış veya koruyamamış olarak kabul edilir ve Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre işlem gerçekleştirilir.” “Bayilik teşkilatının oluşturulmasına ilişkin süreler, Kurum tarafından geçici olarak faaliyeti durdurulan lisanslar için durur. Sona erdirilen veya iptal edilen lisansların mahkeme kararı ile tekrar yürürlüğe girmesi durumunda, bu maddenin birinci fıkrasının uygulanması bakımından, yeni lisans alınmış gibi kabul edilir.” MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “1/1/2020 tarihinden önce lisans alanlar; 31/12/2019 tarihinde yürürlükte olan ilgili mevzuatla belirlenen asgari ödenmiş sermayesini korumak ve 1/1/2021 tarihine kadar 7 nci maddenin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermayeyi sağlamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti halinde ilgilinin lisansı sona erdirilir.” “1/1/2020 tarihinden önce lisans alanlar, bu yükümlülüğün sağlandığını gösterir Yeminli Mali Müşavir raporunu 1/2/2021 tarihine kadar Kuruma iletmekle yükümlüdürler.” MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. —— • —— Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır: Bu formülde geçen; YG : Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL), PTFt,u : t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh), UEVMi,b,t,u : Lisanslı üretim tesisleri için, i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh), Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 LÜNETm,t,u : m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemi için YEKDEM kapsamında şebekeye verdiği lisanssız üretim tesislerinden üretilen enerji ile söz konusu lisanssız üretim tesisleri ile ilişkilendirilmiş tüketim tesislerinde tüketilen enerjinin mahsuplaştırılmasıyla bulunan net üretim değeri (MWh), KBc : c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle yükümlü olduğu, dördüncü fıkra uyarınca hesaplanan katılım bedelini (TL), FBm : Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler ile tüm tüketiciler için geçerli olmak üzere aynı bağlantı şekli ve tüketici grubuna göre belirlenen perakende satış tarifesi arasındaki farkın tüketim miktarı esas alınarak m görevli tedarik şirketi bazında ilgili fatura dönemi için hesaplanan fark bedelini (TL), a : Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını, d : YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi sayısını, ni : i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını, N : Piyasa katılımcısı sayısını, l : t teklif bölgesi sayısını, k : Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını, j : Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını, p : Kurul tarafından muafiyetli üretim için belirlenen tolerans katsayısını, g : Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler kapsamında portföyünde tüketici bulunan görevli tedarik şirketi sayısını ifade eder.” MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 1/10/2013 28782 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 1- 29/4/2016 29698 2- 28/10/2016 29871 3- 23/2/2017 29988 4- 11/5/2017 30063 5- 21/4/2018 30398 6- 9/10/2018 30560 7- 23/8/2019 30867 8- 8/3/2020 31062 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez (EBYÜ-DEHAM): Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini, b) Müdür: Merkezin Müdürünü, c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü, ç) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri, d) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini, e) Yerel Etik Kurul (EBYÜ-HADYEK): Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu, f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Merkez bünyesinde yapılacak olan sağlık alanındaki deneysel araştırmalar için gerekli altyapıyı oluşturmak, geliştirmek ve çalıştırmak, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretimi ve bakımını yapmak, klinik uygulamalara zemin oluşturabilecek eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemektir. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır: a) Deney hayvanlarının üretimini ve bakımını yapmak. b) Deney hayvanlarına mevzuata ve uluslararası standartlara uygun bakım ve yaşam alanları sağlamak. c) Uygulamalar için gereken deney hayvanı, araştırma ortamı ve ekipman desteği sağlamak. ç) Uygulamalarla ilgili eğitim olanaklarını sağlamak, deney hayvanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek. d) İlgili araştırmalar ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 e) Deney hayvanı kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek. f) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. Müdür MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. (2) Müdürün görevi başında olmadığı hallerde belirlediği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde kıdem sırasına göre Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. (3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirilene kadar bu görevi vekâleten yürütmek üzere Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden birini görevlendirebilir. Müdürün görevleri MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır: a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek. b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak. c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak. ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek. d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek. e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek ve onay vermek. f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak. g) Deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarını sağlamak. ğ) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak. h) EBYÜ-HADYEK ile işbirliğini yürütmek. ı) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak. Müdür yardımcısı MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişi Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcıları tekrar görevlendirilebilir. (2) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. (3) Müdür yardımcısı, Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olur ve gerektiğinde Müdüre vekâlet eder. 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 Yönetim Kurulu MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı üye dahil toplam yedi kişiden oluşur. Tıp Fakültesi Dekanı tarafından teklif edilen; Tıp Fakültesi Cerrahi, Dâhili ve Temel Tıp Bilimleri alanlarından birer üye olmak üzere toplam üç üye, Eczacılık Fakültesi Dekanı tarafından teklif edilen bir üye, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı tarafından teklif edilen bir üye, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından teklif edilen bir üye Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. (2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. (3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek. b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek. c) Merkez tarafından sunulan her türlü hizmetin bedelinin ilgili mevzuat hükümlerince belirlenmesine yönelik olarak Merkezin teklifini hazırlamak. ç) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek. d) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak. e) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek. f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak. g) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Harcama yetkilisi MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Hüküm bulunmayan haller MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür. Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2020/1) MADDE 1 – 28/12/2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yatırım ve/veya işletme döneminde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Enerji desteği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya” ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 8 – (1) Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi veya yatırım tamamlama vizesi yapılmasını müteakip Bakanlığa yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir.” MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Destek uygulamasına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya” ibaresi eklenmiştir. MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinde yer alan “yatırım döneminde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) 2016/9495 sayılı Kararın 12 nci maddesinin on altıncı fıkrası kapsamında değerlendirilebilecek araştırma ve geliştirme harcamaları, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri esas alınarak belirlenir.” MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 28/12/2019 30992 Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-3’ünde yer alan listeye 39 numaralı satırdan gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-4’ünde yer alan listeye 56 numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-5’inde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; aynı listedeki Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait (1) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-6’sında yer alan listeye 10 numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer. MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 5/10/2013 28786 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 1- 4/4/2014 28962 2- 14/6/2015 29386 3- 18/11/2015 29536 4- 28/6/2016 29756 5- 11/3/2017 30004 6- 19/8/2017 30159 7- 28/10/2017 30224 8- 2/5/2018 30409 (Mükerrer) 9- 18/12/2018 30629 10- 24/7/2019 30841 11- 5/5/2020 31118 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 KURUL KARARI Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Ankara Batı 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 5786 —— • —— Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 5785 Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 İnebolu Asliye Ceza Mahkemesinden: 5825 —— • —— Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 5826 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 5807 —— •• —— ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 35.000 Kg Filtre Kağıdı (C-2000) ve 50.000 Kg 200 gr Demlik Süzen Poşet Çay Filtre Kağıdı Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir. 3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.08.2020 tarihi saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır. 7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç 6’sı oranında kesin teminat alınır. 8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 9 - İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5780/1-1 Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 PANCAR BOŞATLMA, YÜZDÜRME VE MAKİNELERİN REVİZYON BAKIM-ONARIM İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamız Sabit Otomatik Pancar Boşaltma Mak. Pancarın Boşaltılması, Pancarın Kanallardan Yüzdürülmesi ve Makinelerin Revizyon, Bakım-Onarım İşi Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. İhale Kayıt No : 2020/385386 1-İdarenin a-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA b-) Telefon No : 0 312 293 44 00 c-) Faks No : 0 312 244 90 78 2-İhale Konusu Malın a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Sabit Otomatik Pancar Boşaltma Mak. Pancarın Boşaltılması, Pancarın Kanallardan Yüzdürülmesi ve Makinelerin Revizyon, Bakım-Onarımı Tahmini +- 20 Toleranslı 250.000 Ton Pancar b-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası c-) İşin Süresi : Tahmini 137 Gün 3-İhalenin a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu b-) Tarihi ve Saati : 11.08.2020 Saat 10:00 4)-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5-İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. 8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5714/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNALARI İLE YAPILMASI İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamız meydan hizmetlerinin iş makineleri ile yapılması ve flitrasyon toprağı ile atık malzemelerin gösterilen yere atılması ve düzenlenmesi işlerinin T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre yaptırılması. İhale kayıt numarası : 2020/387595 1 - İdarenin a) adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 2 - İhale konusu hizmetin a)Adı,niteliği ve miktarı : Fabrikamız kampanya süresince (tahmini 140 gün) en az 3 damperli (en az 15 ton kapasiteli) kamyon, ve bir adet kova hacmi en az 2,0 m3 olan yükleyici ile aşağıda yazılı işlerin yapılmasıdır. Atık döküm ücreti Belediyeye, İdaremiz tarafından ödenecektir. İşin adı Günlük miktar Taşıma Uzaklığı (m) a) Gelen kok kömürünün boşaltılması ve silolanması 20 ton - b) Kireç ocağı önüne kireçtaşı taşınması 250 ton 150 c) Kireç ocağı önüne kok kömürü taşınması 20 ton 100 d) Kuyruk yüklenmesi 100 ton - e) Kireçtaşı eleğinin altından çıkan balastın alınması 15 ton 300 f) Pancar Analiz Laboratuvarından çıkan günlük pancarın silolara taşınması 6 ton 300 g) Kireçtaşı pasası taşınması 35m3 (50 ton) Büğdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (9 km) h) Filtre toprağının taşınması 275m3 (375 ton) Büğdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (9 km) ı) Taş, kum ve otun taşınması 15 m3 (25ton) Büğdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (9 km) j) Pancar toprağı 105m3 (150 ton) Burdur Belediyesi arıtma tesisi içerisinde bulunan çiçek toprağı döküm sahası (2,8 km) k) Yaş ve sıkılmış küspe 35 ton (tahmini) Toplama yayma stoklama araçlara yükleme ve satılamayacak durumdaki çürük küspenin Büğdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (9 km) b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası ve Belediye çöp döküm yeri 3 - İhalenin a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu b) tarihi ve saati : 10.08.2020 Pazartesi Günü saat 14.30 4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 5 - Teklifler, 10.08.2020 Pazartesi Günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır. 8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5772/1-1 —— • —— YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ, TAŞINMASI VE YÜKLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 2020/2021 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 120.000 Ton Yaş Pancar Posasının günlük ortalama (1.000 Ton) Paketlenmesi, hizmetinin T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre yapılması. İhale kayıt numarası : 2020/387605 1-İdarenin a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 c) elektronik posta adresi (varsa) : 2 - İhale konusu hizmetin a) niteliği, türü ve miktarı : Burdur Şeker Fabrikasında, 2020/2021 kampanya döneminde 120.000 ton (yüzyirmibinton) yaş pancar posasının, mobil tip, silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme Makineleri ve 1000 kg’lık vakumlu paketleme makineleri ile paketlenmesi, yapılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi, stoklama sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi işidir. b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 160 takvim günüdür. 3 - İhalenin a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu b) tarihi ve saati : 11/08/2020 Salı Günü Saat 14.30 4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5 - Teklifler 11/08/2020 Salı Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5771/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 TAŞIT MÜBADELE İLANI Sivas İl Jandarma Komutanlığından: SİVAS VE ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIKLARININA AİT EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ MUHTELİF MARKA VE CİNSTE 25 (YİRMİBEŞ) ADET HEK TAŞITIN MÜBADELE İLANI 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi yapılacaktır. 1-İdarenin; a) Adı: Sivas İl Jandarma Komutanlığı b) Adresi: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi 2. Sokak No:12 58100 Merkez/SİVAS c) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 346 215 10 14 Fax: 0 346 215 06 61 ç) Elektronik posta adresi : yasintopal@jandarma.gov.tr 2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı: Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam 25 (Yirmibeş) adet muhtelif marka ve modelde taşıt HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. 3- Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve özellikleri: 2 (İki) Adet D-Max Çift Kabin 4x4 V-Go 6m/T (1.898cc) Marka Taşıt ve 8 (Sekiz) Adet 245/70R/16 LassaMarka Dış Lastik Kar Tipi, Taşıt İçin Taşıtlar 2019 model, 0 kilometre ve kullanılmamış olacaktır. 4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri: Mübadelede teklif edilen araçlar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi 2. Sokak No:12 Merkez / Sivas adresinde bulunan Sivas İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir. 5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: Mübadele karşılığı verilecek HEK araçların; 12 (Oniki) adedi Erzincan İl Jandarma Komutanlığından ve 13 (Onüç) adedi Sivas İl Jandarma Komutanlığından teslim alınacaktır. 6-Mübadelenin; a) Yapılacağı yer: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi 2. Sokak No:12 58100 Merkez/SİVAS b) Tarihi ve saati: 17 Ağustos 2020 günü saat: 14:00 7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 429.333,33TL 8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 429.722,00 TL 9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin 3 ünden (en az 12.891,66 TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 11- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi 2. Sokak No:12 58100 Merkez/SİVAS adresinde bulunan Sivas İl Jandarma Komutanlığında görülebilir ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine ödenecek 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 12- Teklifler, 17.08.2020 günü saat: 14.00’e kadar Sivas İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir. 13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez. 16- Mübadelede verilecek araçlar; ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 - 16:00 saatleri arasında görevliler nezaretinde ilgili birliklerde görülebilecektir. 17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5594/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 TAŞIT MÜBADELE İLANI Isparta İl Jandarma Komutanlığından: 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan 2008/14176 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Burdur İl J.K.lığına ait muhtelif marka model 11 adet HEK taşıt ile 238 kalem 920 adet yedek parça ile Isparta İl J.K.lığına ait muhtelif marka model 14 adet HEK taşıt ile 348 kalem 1.757 adet yedek parçanın mübadelesi yapılacaktır. 1-İdarenin; a) Adı: Isparta İl Jandarma Komutanlığı b) Adresi: Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA c) Telefon ve faks numarası: Tel:0 246 224 11 25 – Fax: 0 246 224 10 32 ç) Elektronik posta adresi : ertankarakurt@jandarma.gov.tr 2- Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı: Ekonomik ömrünü doldurmuş; Burdur İl J.K.lığına ait muhtelif marka model 11 adet HEK taşıt ile 238 kalem 920 adet yedek parça ile Isparta İl J.K.lığına ait muhtelif marka model 14 adet HEK taşıt ile 348 kalem 1.757 adet yedek parça. Bu taşıtların (25)’i de HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. Yedek parçalar ise kullanılmamış olup J.Gn.K.lığı envanterinde artık yer almayan araçlara aittir. MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇ VE YEDEK PARÇALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ S.NO. CİNSİ MARKASI TİPİ MODELI KM MOTOR NO PLAKA NO FAAL OLUP/ OLMADIĞI 1 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 440.898 67096 15 JAA 036 FAAL 2 MİNİBÜS FORD TRANSİT 330 S,12+1 2002 316.511 HEFA2R37031 15 JAA 007 FAAL 3 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 258.918 68110 15 JAA 043 FAAL 4 KAMYONET (PANELVAN) FORD TRANSİT 190 CHAS IS/CAB 2001 121.719 72307 15 JAA 011 FAAL 5 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 431.094 65095 15 JAA 082 FAAL 6 ÖZEL AMAÇLI (KURTARICI) IVECO KURTARICI 120 14 1998 169.881 870131 15 JAA 094 FAAL 7 OTOMOBİL SEDAN FİAT ALBEA 1.6 16V HL DAB 2003 131.584 519166 15 JAA 016 FAAL 8 OTOMOBİL SEDAN RENAULT CLİO SYMBOL 1.616 EXPRESSION 2003 340.614 K4MR000438 15 JAA 079 FAAL 9 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 371.037 67702 15 JAA 038 FAAL 10 KAMYONET (PANELVAN) FORD CONNECT T 220S/K210S TDCI 2005 305.570 38372 15 JAA 031 FAAL 11 OTOMOBİL SEDAN RENAULT CLİO SYMBOL 1.6 16V EXPRESSION 2003 463.016 K4MR000430 15 JAA 040 FAAL 12 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2004 417.382 3P73250 32 JAA 007 FAAL 13 KAMYONET (TEK KABİN) FORD TRANSİT 2001 71.555 C72347 32 JAA 009 FAAL 14 KAMYONET (TEK KABİN) FORD TRANSİT 2002 111.817 R37382 32 JAA 010 FAAL 15 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 135.836 LYY57876 32 JAA 013 FAAL 16 KAMYONET (ÇİFT KABİN) MİTSUBİSHİ L-200 MAGNUM 4X4 2006 282.089 4D56CB8349 32 JAA 014 FAAL 17 KAMYONET (ÇİFT KABİN) MİTSUBİSHİ L-200 MAGNUM 4X4 2006 384.061 4D56CB8327 32 JAA 019 FAAL 18 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 499.855 YT65189 32 JAA 023 FAAL Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 19 KAMYONET (ÇİFT KABİN) MİTSUBİSHİ L-200 MAGNUM 4X4 2006 294.677 4D56CB8334 32 JAA 027 FAAL 20 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2002 341.352 2Y10670 32 JAA 038 FAAL 21 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 460.685 YT65116 32 JAA 035 FAAL 22 KAMYONET (ÇİFT KABİN) MİTSUBİSHİ L-200 MAGNUM 4X4 2006 378.712 4D56CB8359 32 JAA 046 FAAL 23 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 440.851 1U67612 32 JAA 050 FAAL 24 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2003 150.331 2R36876 32 JAA 072 FAAL 25 OTOMOBİL SEDAN FİAT ALBEA 1.6 16V DYNAMİC AC 2006 121.720 18B6000704298 32 JAA 078 FAAL 26 BURDUR İL J.K.LIĞINA AİT YEDEK PARÇALAR MUHTELİF MARKA (238) KALEM (920) ADET -- -- -- -- YENİ/FAAL 27 ISPARTA İL J.K.LIĞINA AİT YEDEK PARÇALAR MUHTELİF MARKA (348) KALEM (1.757) ADET -- -- -- -- YENİ/FAAL 3- İdare Tarafından Alınacak Mübadele Konusu Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve Özellikleri: 2 Adet Fiat Egea Sedan Easy, (Beyaz) 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli marka araç, 1 Adet Renault Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 BG benzinli (Beyaz metalik) ve 62 adet 215/65 R 16 C Lassa Marka Dış Lastik Yol Tipi, Taşıt İçin, Yaz Tipi. Taşıtlar ve lastikler 2020 model ve kullanılmamış olacaktır. 4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Edileceği Yer ve Tarih: Mübadelede teklif edilen araçlar ve lastikler Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA adresinde bulunan Isparta İl Jandarma Komutanlığı 832 Nu.lı Birlik Mal Saymanlığına teslim edilecektir. Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici, alınacak malı 60 (Altmış) gün içinde teslim etmek zorundadır. 5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malları Teslim Alma Yeri ve Tarihi: Mübadele karşılığı verilecek 14 adet taşıt ve 348 kalem 1.757 adet yedek parça Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA adresinden, Burdur İl J.K.lığına ait 238 kalem 920 adet yedek parça Karasenir Mah. Karasenir Cad. 48/2 Merkez/BURDUR adresinden 11 adet taşıt Ağlasun İlçe J.K.lığı Ağlasun/BURDUR adresinden teslim alınacaktır. Mübadelesi yapılan taşıtlar ile yedek parçalar mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen 20 (yirmi) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Araçların üzerinde bulunan Jandarma yazısı, logosu ve işaretleri yüklenici tarafından silinecek/sökülecek ve müteakiben araçların alınmasına izin verilecektir. 6-Mübadelenin; a) Yapılacağı Yer: Isparta İl Jandarma Komutanlığı Rütbeli Gazinosu Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA b) Tarihi ve saati: 13.08.2020 günü saat: 15.00 7- Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 493.443.85 TL (Dörtyüzdoksanüçbindörtyüzkırküçliraseksenbeşkuruş) 8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 493.690,00 TL (Dörtyüzdoksanüçbinaltıyüzdoksanlira) 9- Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Uygulanacak Kriterler: Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin 3 ünden (en az 14.810,70 TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 10- Mübadele şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 11- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Isparta İl Jandarma Komutanlığı Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA adresinde bulunan Mübadele ve Şartname Komisyonu veya Lojistik Şube Müdürlüğünde görülebilir ve Isparta İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı idarenin yukarıdaki adresinde bulunan Mübadele ve Şartname Komisyonundan temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 12- Teklifler, 13.08.2020 günü saat 15.00’e kadar Isparta İl Jandarma Komutanlığı Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA adresine (Mübadele ve Şartname Komisyonuna) verilecektir. 13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez. 16- Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ve yedek parçalar ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Isparta ve Burdur İl J.K.lığı ile Ağlasun İlçe J.K.lığında görülebilir. 17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5549/1-1 Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 TAŞALAMA TAŞLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: Işin Adı : TAŞALAMA TAŞLARI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2020 / 373900 Dosya no : 2022076 1-İDARENİN : a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) Faks : 0.372 251 19 00 c) Elektronik posta adresi : 2- İHALE KONUSU MALIN : a) Niteliği, türü ve miktarı : Taşlama taşları : 11kalem b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 3)İHALENİN a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK b) Tarihi ve saati : 20/08/2020 Perşembe günü saat : 15:00 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi, h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler en geç 20/08/2020 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 10. İstekliler teklif edilen bedelin 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. 12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır. 13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. İlan olunur. 5602/1-1 Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 KONVEYÖR ZİNCİRİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: Işin Adı : 14x50mm ve 18x64mm KONVEYÖR ZİNCİRİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2020 / 376009 Dosya no : 2022077 1-İDARENİN : a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)Faks : 0.372 251 19 00 c) Elektronik posta adresi : 2- İHALE KONUSU MALIN : a) Niteliği, türü ve miktarı : 14x50mm ve 18x64mm Konveyör Zinciri : 2 kalem b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 3)İHALENİN a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK b) Tarihi ve saati : 17/08/2020 Pazartesi günü saat : 15:00 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi, h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 4.2.1-Firmalar teklifleriyle birlikte, teklif verdikleri zincirlere ait marka ve teknik özellikleri gösterir tanıtıcı katalog verecek ve bu ürünleri katalog teknik bilgi sayfasında göstererek kaşeleyip imzalayacaklardır. 4.2.2-Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif verdikleri zincirlerin üreticilerine ait TS 1363 ISO 610 Uygunluk Sertifikası ve TS EN IS0 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası vereceklerdir. 4.2.3-Firmalar, teklif verdikleri bu şartnamede belirtilen zincirlere ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN 10204:2007 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmanın teklifinde belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır. Malzeme tesliminde ise teslim edilen zincirler için söz konusu test raporlarını vereceklerdir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler en geç 17/08/2020 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 10. İstekliler teklif edilen bedelin 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. 12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır. 13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. İlan olunur. 5601/1-1 Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 4 KALEM MUHTELİF RAMBLE VE KAFES TELİ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: TTK İHTİYACI OLARAK 4 KALEM MUHTELİF RAMBLE VE KAFES TELİ TEMİNİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. İhale kayıt numarası : 2020/390010 1- İdarenin a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK b) telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 2- İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi - Miktarı: a) Niteliği, türü ve miktarı Muhtelif Ramble ve Kafes Teli Temini 4 Kalem b) Teslim yeri Malzemelerin teslim yeri ilgili müesseselerin tesellüm ambar sahasıdır. c) Teslim süresi : Firmalar ramble tellerini 60 takvim gününde, kafes tellerini 30 takvim gününde teslim edeceklerdir. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK b) Tarihi ve saati : 17.08.2020 Pazartesi – saat 15:00 c) Dosya no : 2017027 4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat, f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi, i) İhale idari şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 4.2.1 Baklava örgülü kafes teli için TS EN 10223-6 Standardına Uygunluk Belgesi vereceklerdir. 4.2.2 Firmalar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi vereceklerdir. 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatların eşit olması halinde istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir. 5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. “İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 8- Teklifler en geç 17.08.2020 Pazartesi – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 10- İstekliler teklif edilen bedelin 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin 3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır. 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır. 13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. İlan olunur. 5794/1-1 Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 SPERMA PAYETİ DOLUM, KAPAMA VE MARKALAMA CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Genel Müdürlüğümüze bağlı Sultansuyu Tarım İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet sperma payeti dolum, kapama ve markalama cihazı yurtiçi ve yurtdışından kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. Konu ile ilgili şartname 200,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 27.08.2020 günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz. İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. A D R E S : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sok. No.62 06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE Tel :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) Faks:90 (312) 417 78 39 5730/1-1 —— • —— 3 ADET ÇEKİLİR TİP YEMLEME VAGONU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu, Dalaman ve Kazımkarabekir Tarım İşletme Müdürlükleri ihtiyacı 3 adet çekilir tip yemleme vagonu yurtiçi ve yurtdışından kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. Konu ile ilgili şartname 200,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 25.08.2020 günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz. İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. A D R E S : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sok. No.62 06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE Tel :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) Faks:90 (312) 417 78 39 5729/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: İPTAL İLANI 17.07.2020 tarih ve 31188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilanlarımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere duyurulmaktadır. 5800/1-1 —— • —— Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: Türk Kan Araştırmaları Vakfı Ankara 26.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.03.2020 tarihinde kesinleşen 12.11.2019 tarihli ve E:2019/317 K:2019/590 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5796/1-1 —— • —— Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlköğretim Okulu Vakfı, İstanbul Anadolu 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.06.2020 tarihinde kesinleşen, 06.02.2020 tarih ve E:2019/239, K:2020/49 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5797/1-1 —— • —— Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI İPTAL İLANI 10.07.2020 tarihli ve 31181 sayılı Resmî Gazete’nin 70. sayfasında, 5227/1-1 ilan numarası ile aslına uygun olarak yayımlanan İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı; Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 22.07.2020 tarih ve 83335561-949-E.2049698 sayılı yazısına istinaden iptal edilmiştir. 5713/2/1-1 Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 5810/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 5811/1-1 Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 5812/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 5813/1-1 Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 5814/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 5815/1-1 Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 5816/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 5817/1-1 Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 5818/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 Aksaray Belediye Başkanlığından: ZABITA MEMURU ALIM İLANI Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Sıra No Kadro Unvanı Kadro Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı 1 Zabıta Memuru GİH 8 4 Herhangi bir lisans Programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Kadın/Erkek KPSS P3 60 2 Zabıta Memuru GİH 9 6 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans Programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü Belgesine sahip olmak Kadın/Erkek KPSS P93 60 3 Zabıta Memuru GİH 10 12 Lise veya dengi okul mezunu olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın/Erkek KPSS P94 60 BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin alım yapacağı yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 1- Türk vatandaşı olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak. 6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 1- Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların 2018-KPSS P3, Önlisans mezunu adayların ise 2018-KPSS P93 ve lise veya dengi okul mezunu adayların ise 2018-KPSS P94 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olması gerekmektedir, Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 2- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, 3- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 4- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 5- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, 3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru sırasında; 1- Başvuru Formu, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden ve ya Belediyemizin www.aksaray.bel.tr internet adresinden temin edilebilecektir. 2- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınan barkodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir), 4- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir), 5- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, 7- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, 8- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir), 9- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmek için; • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 14/09/2020 - 18/09/2020 tarihleri arasında (09:00- 16:30 saatlerinde) Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir, • Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemizce yapılacaktır. • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. • Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve e-posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: • T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır. • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip belediyemizin www.aksaray.bel.tr resmi internet adresinden 01/10/2020 tarihinde ilan edilecektir, • Başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazanan adaylara, belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi ” gönderilecektir. Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir. 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 • Sınav giriş belgesi, sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. • Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Aksaray Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 6. SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 13/10/2020 tarihinde saat 09.00’da başlamak üzere Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınav Konuları: 1. Sözlü Sınav: a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar. 2. Uygulamalı Sınav: Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında yirmi beşer puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden; uygulamalı sınav da 100 tam puan üzerinden yapılır. b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın 50’ si, uygulamalı sınavın 50’ si alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde (www.aksaray.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde (www.aksaray.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlan olunur. 5769/1-1 Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır. UNVANI KADRO KODU ADEDİ ARANAN NİTELİKLER Eczacı FÜ-1 4 Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak, (Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuran aday sayısının ilan edilen kadro sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava diploma ve yabancı dil puanı ortalaması 75 puan ve üzerinde olan adaylar alınacaktır. (Yabancı dil puanı olarak son 5 yıl içinde yapılan YÖKDİL sınavı veya ÖSYM yabancı dil sınavı (YDS) kabul edilecektir. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav bilgileri ayrıca ilan edilecektir.) Eczacı FÜ-2 1 Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak, (Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuran aday sayısının ilan edilen kadro sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava diploma ve yabancı dil puanı ortalaması 75 puan ve üzerinde olan adaylar alınacaktır. (Yabancı dil puanı olarak son 5 yıl içinde yapılan YÖKDİL sınavı veya ÖSYM yabancı dil sınavı (YDS) kabul edilecektir. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav bilgileri ayrıca ilan edilecektir.) (Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam edilecektir) Fizyoterapist FÜ-3 5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak. Psikolog FÜ-4 3 Psikoloji lisans programından mezun olmak. Diyetisyen FÜ-5 2 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. Diyetisyen FÜ-6 1 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak, 3. Basamak kamu hastanelerinin Enteral Parenteral ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak, Çocuk beslenmesi sertifikasına sahip olmak. Biyolog FÜ-7 2 Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak. Biyolog FÜ-8 1 Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin moleküler mikrobiyoloji laboratuvarlarında en az 2 yıl çalışmış olmak. 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 Biyolog FÜ-9 2 Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin biyokimya laboratuvarlarında en az 8 yıl çalışmış olmak. Hemşire/Lisans FÜ-10 224 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. Hemşire/Lise FÜ-11 25 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Ebelik-Hemşirelik Dalının, HemşirelikEbelik-Sağlık Memurluğu Alanı Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Sağlık Memurluğu Dalların birinden mezun olmak. Hemşire/Lise FÜ-12 1 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Ebelik-Hemşirelik Dalının, HemşirelikEbelik-Sağlık Memurluğu Alanı Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Sağlık Memurluğu Dalların birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin ortopedi kliniğinde en az 5 yıl çalışmış olmak. Ebe /Lisans FÜ-13 13 Ebelik lisans programından mezun olmak. Ebe / Lisans FÜ-14 1 Ebelik lisans programından mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 5 yıl çalışmış olmak. Ebe /Lise FÜ-15 1 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Ebelik Dalı veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Ebelik-Hemşirelik Dallarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin acil ünitesinde çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 5 yıl çalışmış olmak. Sağlık Teknikeri/ Anestezi / Önlisans FÜ-16 11 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri/ Anestezi / Önlisans FÜ-17 2 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinde en az 10 yıl çalışmış olmak, Sağlık Teknikeri/ Radyoterapi/ Önlisans FÜ-18 1 Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. Sağlık Teknikeri/ Odyoloji/ Önlisans FÜ-19 2 Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapmış olmak. Sağlık Teknikeri/ Pataloji/ Önlisans FÜ-20 2 Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri/ Pataloji/ Önlisans FÜ-21 1 Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak. Sağlık Teknikeri/ Eczane/ Önlisans FÜ-22 4 Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri/ Fizik Ted./Önlisans FÜ-23 2 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri/ Diyaliz/ Önlisans FÜ-24 2 Diyaliz önlisans programından mezun olmak. Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Sağlık Teknikeri/ Elektronörofizyoloji/ Önlisans FÜ-25 2 Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. Sağlık Teknikeri/ Paramedik/ Önlisans FÜ-26 4 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri/ Paramedik/ Önlisans FÜ-27 1 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 5 yıl çalışmış olmak. Sağlık Teknikeri/ Paramedik/ Önlisans FÜ-28 1 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak, hastanelerin genel yoğun bakım ünitesinde en az 5 yıl çalışmış olmak. Sağlık Teknikeri/ Çevre Sağlığı/ Önlisans FÜ-29 1 Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri/ Ortopedi/ Önlisans FÜ-30 1 Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri/ Ameliyathane/ Önlisans FÜ-31 2 Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri/ Radyoloji/ Önlisans FÜ-32 1 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir) Sağlık Teknikeri/ Radyoloji/ Önlisans FÜ-33 1 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam edilecektir) Sağlık Teknikeri/ Ağız Diş Sağlığı/ Önlisans FÜ-34 1 Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir) Laborant / Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans FÜ-35 10 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Laborant / Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans FÜ-36 1 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin Alerji-İmmünoloji laboratuvarlarında en az 10 yıl çalışmış olmak. Laborant / Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans FÜ-37 1 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin Mikrobiyoloji laboratuvar- larında en az 5 yıl çalışmış olmak, IFA, Flow cytometri cihazlarını kullanmada deneyim sahibi olmak. 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 Laborant / Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans FÜ-38 2 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, HPLC ve LC-MS sertifikalarına sahip olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin HPLC ve LC-MS Laboratuvarlarında en az 2 yıl çalışmış olmak. Diğer Sağlık Personeli/ TDS/Önlisans FÜ-39 10 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Röntgen Teknisyeni/ Radyoloji/ Önlisans FÜ-40 7 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Röntgen Teknisyeni/ Radyoloji/ Önlisans FÜ-41 3 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin acil biriminde en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 10 yıl hizmeti bulunmak, 128 kesit incisive tomografi cihazı eğitimi ve 3 T MR eğitimi almış olmak ve bu alanda deneyim sahibi olduğunu belgelemek. TOPLAM 362 1 - Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. Genel Şartlar: a) Türk Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak, e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 2 - Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak, 3 - Eczacı unvanı hariç, 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, 4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 1 - Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 2 - Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır. 3 - Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır. 4 - Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 5 - Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 6 - Görev/Hizmet belgesi sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi tarayarak sisteme yükleyecektir. 7 - Sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan istenen sertifikalar, okunaklı bir şekilde taranarak sisteme yüklenecektir. 8 - Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir. 9 - Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2018/KPSS P94, önlisans mezunları için 2018/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2018/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 20 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1 - Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi (Eczacı kadrosuna başvuran adaylardan istenmektedir.) 2 - Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir) 3 - Sertifika (Sadece sertifika şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir.) 4 - Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.) 5790/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ/ PROGRAMI KADRO UNVANI KADRO SAYISI NİTELİK Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Doç. Dr. 1 Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında çalışmaları olan, Doçentlik belgesine sahip, Antrenörlük lisanslı, Üniversite çalışma deneyimi olmak. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Eğitim Bilimleri alanında lisans diplomasına sahip, bu alanda yayını bulunan, Doktora derecesini bu alanda yapmış olmak. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Üniversitelerin Spor Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim Fakültelerinin birinden Lisans diplomasına sahip, Yüksek Lisans ve Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak. Gedik Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalında, Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında tamamlamış olmak. Eğitimde Android Uygulamasının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi alanında ve Eğitimde Bilgi Güvenliği alanında çalışmalarının bulunması. Gedik Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 Kimya Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisans ve Doktorasını Fizikokimya Bilim Dalında tamamlamış olmak. Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı ve Hesaplamalı Kimya alanında bilimsel çalışmalarının bulunması. Adayların; 1. Özgeçmiş(YÖK Formatında) 2. 2 Adet Fotoğraf 3. Nüfus Cüzdan Sureti 4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (28.07.2020-11.08.2020) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde) 5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 11.08.2020) İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. 5740/1-1 Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2‘nci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır. İlan Sıra No Unvan Adet Özel Nitelikler 1 Büro Personeli 1 Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. Veri Analizi ve Raporlama Sertifikasına, Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Sertifikasına, Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak. Büro personeli olarak 2 yıl deneyim sahibi olmak. KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. İLAN BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ Başvuru Başlama Tarihi: 28.07.2020 Son Başvuru Tarihi: 11.08.2020 Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihi: 17.08.2020-21.08.2020 1) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren şahsen yapılacak olup posta, fax veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 1)Atamaya hak kazanan adaylar 13.08.2020 tarihinde https://www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 2)İlan edilen kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 3)Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 21.08.2020 tarihine kadar atama için istenen belgeleri hazırlayarak İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenen belgeleri şahsen teslim etmeyen aday hakkını kaybedecek ve yerine yedek kazanan aday çağrılacaktır. 4)Adaylara Hizmet Sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. 5)Bu ilan aynı zamanda atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1) Başvuru Dilekçesi 2) Başvuru Formu 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 3) 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 4) Fotoğraf (2 adet) 5) T.C. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır) 6) Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 7) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır) 8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır) 9) SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 10) Özel Sartlarda İstenilen belgeler (SGK Hizmet Dökümü, Çalışma Süresi, Sertifika vb) 11) Sağlık Kurul Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilebilir. 2) Son başvuru tarihi itibariyle 18-30 yaş arasında olmak, (30 yaşından gün almamış olmak) 3) 2018 yılı KPSS’ye girmiş olmak, Ortaöğretim mezunlarının KPSS P94 puanı esas alınacaktır. (Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan sıran numarasında aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.) 4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 6) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 7) İlanda bulanmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Açıklamalar https://www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır. 5710/1-1 Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: • Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe • Özgeçmiş • 2 adet fotoğraf • Nüfus cüzdanı fotokopisi • Askerlik durum belgesi • Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora) • Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için) • Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi) • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar. Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir. NOT: √ Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. √ Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır. √ İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. √ Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. √ Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur. √ 20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER Sıra No Birim Bölüm Abd Unvan Drc Adet Açıklama 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doçent 1 1 Sporda tutum ve beklenti konularında çalışmalar yapmış olmak 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçent 1 1 Sporcu öğrenci kimliği üzerine çalışmalar yapmış olmak. 3 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr. Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Hisse senedi getirisini etkileyen karakteristikler konusunda doktora yapmış olmak. 4 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında almış olup okul terki, yabancılaşma ve göçmen eğitimi konularında çalışmaları bulunmak. 5 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 1 Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim alanında almış olup, kariyer danışmanlığı, okul psikolojik danışmanlığı, psikolojik danışmanlık eğitimi ve kişiler arası iletişim konularında çalışmaları bulunmak. 6 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış olmak, sularda bulunan eser elementlerin flotasyonla zenginleştirilmesi ve çeşitli ülkelerin kimya derslerinin müfredatlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi konularında çalışmaları bulunmak. Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 7 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, örgütsel vatandaşlık, okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin drama yeterlikleri, genç sporcularda doping yönetimi ve zihinsel engelli çocuklarda sportif etkinliklere yönelik tutum konularında çalışmaları bulunmak. 8 Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Profesör 1 1 Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış ve Ahlak Felsefesi, Aile ahlakı, Ahilik ve Çağdaş Türkİslam Düşünürleri üzerine çalışmalar yapmış olmak 9 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Biyokimya Doçent 1 1 Kimya alanında doçent unvanını almış olmak. Çeşitli dokulardan enzim saflaştırma, enzim kinetiği ve moleküler docking konularında çalışmaları bulunmak 10 Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yakın Çağ Tarihi Doçent 1 1 “1876-1918 yılları arası Orta Doğu ve Halep”, 19. Yüzyılda Orta Doğu’da Osmanlı-İngiliz mücadelesi ve 19. Yüzyıl Orta Doğu Tarihi üzerinde çalışmış olmak 11 Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Web uygulamalarındaki zafiyetlerin yapay zeka ve dinamik analiz yöntemleri ile tespiti konusunda çalışmış olmak. 12 Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemeleri Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Isı yalıtım özelliğine sahip perlit esaslı geopolimer bağlayıcı harçlar konusunda çalışmış olmak 13 Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Kimya ve Proses Mühendisliği Temel İşlemler ve Termodinamik Doçent 1 1 Doçentliğini kimya mühendisliği Alanında almış olmak. Yavaş salımlı gübre üretimi ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi konularında çalışmış olmak 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 14 Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doçent 1 1 İletken Polimer tabanlı hibrit güneş pil üretimi ve karakterizasyonu, malzemelerin elektronik, yapısal ve mekanik özellikleri konularında çalışmaları olmak 15 Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Genelleştirilmiş hipergeometrik fonksiyonlar, M-serileri ve kesirli türevli denklemler konularında çalışmaları olmak. 16 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Müzik Profesör 1 1 Türk Din Musikisi alanında Doçent Unvanına sahip olmak. 17 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Mekatronik Pr. Doçent 1 1 Yüksek basınç altında yapısal faz dönüşümleri ve dış manyetik alan varlığında dört boyutlu Ising model konularında çalışması olmak 18 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Endokrin sistem ve anestezi, sinir blokları ve ürolojik cerrahi konularında çalışmaları olmak, akupunktur uygulama sertifikası olmak 19 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 1 Non penetran spinal kord yaralanmalar konusunda çalışması olmak, endoskopik hipofiz cerrahisi ve intrakranial anevrizma cerrahisi kurs sertifikaları olmak 20 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1 Kalp cerrahisi sonrasında gelişen sistemik inflamatuvar yanıt, antifosfolipit sendrom, ateroskleroz konularında çalışmaları olmak 21 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Kalçada artroskopik labral tamirler konusunda çalışması olmak, temel ve ileri AO travma kursu sertifikası olmak Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 22 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Adli tıp uzmanı olmak, sanal alem ve ilişkili suçlar ve maluliyet oranı hesaplanması konularında çalışması olmak, adli bilirkişi kurs sertifikası olmak 23 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesi, ilkyardım eğitimi konularında çalışmaları olmak, iş yeri hekimliği ve aile danışmanlığı kurs sertifikaları olmak 24 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Trakeal aspirat örneklerine üreyen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılığı ve hemofiili konularında çalışmaları olmak 25 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Doçent 1 1 Deri, saç ve tırnak dermatoskopisi ve otoimmün büllöz dermatozlar konularında çalışmaları olmak, temel ve ileri iyi klinik uygulamalar kurs sertifikaları olmak 26 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Ultrasound eşliğinde kasiskelet sistemi enjeksiyonları, botulinum toksin uygulamaları ve nörorehabilitasyon konularında çalışmaları olmak, akupunktur uygulama sertifikası olmak 27 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Ultrasound eşliğinde kasiskelet sistemi enjeksiyonları ve nörorehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak, kinesiotape uygulama sertifikası olmak 5767/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 - Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (11.06.2019 tarihli ve 2019/04/01 sayılı Senato Kararı, YÖK Genel Kurulu’nun 04.07.2019 tarihli Kararı) Esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır. 2- Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, askerlik durum belgesi adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. 3 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 4 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar. 5- Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır. 6- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. 7- Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez- SİVAS NOT: İlanımıza http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir. Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu’na SBTÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Ek Koşullarına Uygunluk Beyan Forumu’na http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir. BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM KADRO UNVANI KADRO / DERECE ADET İLAN ŞARTLARI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Mühendislik Temel Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Deneysel Aerodinamik Çalışmalar alanında tecrübe sahibi olmak, Rüzgar Tünelleri Tasarımı alanında tecrübe sahibi olmak. 5760/1-1 Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 5770/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 5768/1-1 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2020 – Sayı : 31199 Sayfa 1 10 13 19 20 24 26 27 28 31 33 34 35 44 45 47 48 50 53 94 104 120 121 122 123 144 155 157 175 225 İ Ç İ N D E K İ L E R YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7251 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7252 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 65) CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2799) –– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2800) –– 154 kV Sapanca TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2801) –– Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanması Hakkındaki 5/4/2016 Tarihli ve 2016/8743 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Ege Denizi’nde Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Koordinat Listesinde Bulunan E19 ve E24 Numaralı Sahalara Ait Koordinatların Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2802) –– İmrenler Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Konya İlinde Yer Alan Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2803) –– Malatya İli, Pütürge İlçesi, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2804) –– 154 kV Pertek TM-(Elazığ 2-Tunceli) Brş.N. Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Gösterilen Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2805) –– Kandıra Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kocaeli İlinde Yer Alan Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2806) –– Trabzon İli, Merkez İlçe, Gürbulak Beldesi, Güzelyalı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkındaki 14/1/2013 Tarihli ve 2013/4228 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2807) ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379) YÖNETMELİKLER –– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1) –– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ KURUL KARARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 Tarihli ve 9460 Sayılı Kararı YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2016/13985 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 18/6/2020 Tarihli ve 2016/5116 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728.pdf

Kaynak: Editör:
Etiketler: Hasar, ödemelerinde, vekaletle, ile, ödemede, değişiklik,
Yorumlar
Haber Yazılımı